مجازات-حمل-مشروبات-الکلی-و-نگهداری

سلام، حمل مشروبات الکی به میزان مورد نظر در سوال جرم است و در قانون مجازات جرم انگاری شده است و در مواد ۷۰۲ و تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات بدان اشاره شده است. در این صورت اگر حمل مشروبات الکی با اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده باشد و مالک مطلع بوده باشد، خودرو به نفع دولت مصادره می شود، لیکن اگر بدون اطلاع مالک آن باشد، به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم می شود.

حمل مشروبات الکی که در ماده ۷۰۲ قانون مجازات بدان اشاره شده است، چنین مقرر داشته است: «هرکس مشروبات الکی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل و نگهداری کند، یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس  و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی کالای مذکور، محکوم می شود. که جرم تعزیری درجه ۶ می باشد. و در تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی این چنین آمده است: « هرگاه مشروبات الکی مکشوفه به میزان بیش از ۲۰ لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد، (خودرو یا موتور سیکلت) چنانچه با اطلاع مالک باشد، به نفع دولت ضبط و مصادره می شود و اگر بدون اطلاع مالک باشد، مرتکب معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. و باید گفت مجازات مرتکب چنین جرمی قابل تعلیق نیست با این که جرم تعزیری درجه ۶ می باشد، چنان که در تبصره ۳ ماده ۷۰۳ بدان اشاره گشته است.

چنانچه از پاسخ اینجانب راضی بودید و نیاز به مشاوره تلفنی دیگری دارید با شماره ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ تماس بگیرید.

ا سلام؛ طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی طبقات ارث به سه دسته تقسیم شده است. در مورد این سوال که اگر شخصی فوت کند و مادر و همسر داشته باشد، و مادر شخص هم بعد از فوت فرزندش، بمیرد، و همسر شخص متوفی در قید حیات باشد، نحوه تقسیم ارث به صورت است؟ و یا به تعبیر دیگر، اگر بعد از فوت شوهر، مادر شوهر نیز وفات یابد، آیا اموال شوهر چگونه تقسیم می شود؟ در جواب باید گفت دو حالت ممکن است گاهی شخص متوفی علاوه بر مادر و همسر، فرزندانی نیز دارد که در این صورت سهم مادر متوفی یک ششم، و سهم همسر وی یک هشتم می باشد و بقیه بین فرزندان وی تقسیم می شود. گاهی متوفی هیچ فرزندی ندارد، و فقط مادر و همسر دارد که در این صورت سهم همسرش یک چهارم و سهم مادر یک سوم خواهد بود. حالتی دیگری که در پاسخ به سوال مذکور می باشد آن است که اگر بعد از فوت شوهر، مادر شوهر وفات یابد، و  همسر داشته باشد، آیا از اموال شوهر به بقیه وارث می رسد. در جواب باید گفت که اگر همسر در تمام طبقات ارث، در کنار خویشاوندان متوفی ارث خواهد برد، ولی مادر شوهر فرزندی نداشته باشد که به نوعی برادران متوفی محسوب می شوند و نیز اگر هیچ فردی در طبقات ارث وجود نداشته باشد. تمام ارث به همسر متوفی می رسد؛ ولی اگر مادر شوهر فززند داشته باشد (برادر و خواهر متوفی) که به نوعی برادر شوهر و خواهر شوهر زن شخص متوفی محسوب می شوند، از اموال شوهر ارث می برند.

در ماده ۸۶۲ طبقات ارث بدین شرح آمده است و به سه گروه تقسیم شده است:

طبقه اول شامل پدر و مادر و فزندان  و نوه های شخص متوفی

طبقه دوم: شامل اجداد (پدر بزرگ و مادر بزرگ) و برادران و خواهران و فرزندان آنها

طبقه سوم: شامل عمو و خاله و دایی و  عمع فرزندان ها باید گفت که خود این سه طبقه ارث دارای درجاتی می باشد، برای مثال در طبقه اول، پدر و مادر و فرزندان متوفی درجه اول محسوب می شوند؛ و فرزندان فرزندان که از آن تعبیر به نوه می شود، درجه دوم؛ و نبیره ها درجه سه می باشند.

مجازات-حمل-مشروبات-الکلی-و-نگهداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.