ضم-وکیل-در-وکالت-به-چه-معناست

ضم وکیل در وکالت به چه معناست؟

ضم به معنای ضمیمه کردن و اضافه کردن است .ضم وکیل به این معناست که شخص وکیل دوم دیگری را به وکیل اول خود اضافه میکند(ضم میکند).که در اینجا هردو وکیل باهم یا هرکدام جداگانه و مستقل پرونده رو پیگیری می کنند و در دفترخانه ها سندی را به نام ضم وکیل تنظیم می کنند.

در اینجا درباره ضم وکیل در وکالت بلاعزل و در وکالت طلاق مختصر توضیح میدهیم.

وکالت بلاعزل چیست؟

به این معناست که شخص تمام اختیارات را به وکیل خود میدهد اما باید به این نکته توجه کرد که اگر در زمان عقد قرارداد ذکرشود که موکل  نمیتواند وکیل را عزل کند ،وکیل را میتوان براساس شرلیط خاصی عزل کرد.

دروکالت بلاعزل ضم وکیل به این معناست که موکل وکیل دیگری را هم انتخاب میکند و برای آنها در نظر میگیرد که هر اقدامی را با یکدیگر انجام دهند یا تحت نظر موکل انجام دهند، هرگونه اقدامی مثل انتخاب وکیل دیگر – ناظر وکیل بلاعزل یاضم وکیل که نوعی تغییر در مفاد تعهدات به حساب می آید.

ضم وکیل در وکالت طلاق چیست؟

دروکالت طلاق وکیل یا موکل هرکدام بخواهند می توانند وکالت را برهم زنند اما اگر در وکالت چنانچه ذکر شده باشد عدم عزل وکیل یا ضم وکیل موکل نمیتوانند وکالت را برهم زنند.

در بعضی موارد زوج با رفتن به یک از دفاتر اسناد رسمی به یک فرد مورد اعتماد وکالت طلاق زوجه را میدهد ،اگر وکالت زوجه در رابطه با طلاق در دفاتر اسناد رسمی به شکل وکالت تنظیم شده باشد باید به این نکته توجه کرد که در وکالت نامه چه چیزی ذکرشده است همانند حق طلاق در رابطه با وکالت بلاعزل ،اختیارات وکیل و حق ضم وکیل چه چیزی گفته شده است .

اگر وکالت بلاعزل نباشد موکل با مراجعه به دفتر خانه میتواند وکیل را عزل و این موضوع را خود دفتر خانه به وکیل اطلاع میدهد.

اگروکالت بلاعزل باشد و حق وکیل و ضم ناظر سلب باشد وکالت نامه طلاق را نمیتوان از بین برد.

درچه مواردی وکالت بلاعزل باطل میشود؟

۱-انصراف وکیل از وکالت

۲-فوت یا جنون موکل

۳-فوت یا جنون وکیل

مواردی که وکالت بلاعزل درآنها بکار می رود؟

۱-وکالت در طلاق

۲-امورمالی واداری

۳-خرید و فروش اموال منقول یا غیرمنقول

ماده ۶۷۹ قانون مدنی امده است:

موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.