نحوه-اعتراض-به-مالیات-قطعی-چگونه-است؟

نحوه اعتراض به مالیات قطعی چگونه است؟

مالیات قطعی چیست؟

اداره امور مالیاتی عملکرد پرداخت کننده (مودیان) را بررسی میکند ،براساس قانون اساسی مالیات برای آنها تعیین میکند و طی برگه تشخیص برای آنها ابلاغ میکنند،فرد مودی اگر تشخیص دهد بیشتر از میزان درآمدش است یا میزان مالیات برخلاف مقررات است میتواند به آن برگه مالیاتی اعتراض کرد.

اعتراض به مالیات چگونه است؟

براساس قانون مالیات مستقیم هرگاه مودی پس از صدور برگه تشخیص مالیات میتواند ظرف مدت ۳۰ روز اعتراض کند همچنین پس از صدور رای هیئت بدوی حل اختلاف ظرف مدت ۲۰ روز میتواند اعتراض خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.

مالیات تعیین شده برای یک مجموعه در مرحله اول غیرقطعی و بدوی است شخص پرداخت کننده مالیات میتواند از جزئیات مالیات آگاه باشد مثل چگونگی محاسبه مالیات –  میزان دارایی و غیره …

پرداخت کننده مالیات برای اعتراض به برگه مالیات میتواند اول به هیئت حل اختلاف مراجعه کند در برخی موارد پرداخت کننده ،  رای هیئت را میپذیرد ولی در برخی موارد نمیپذیرد و درخواست تجدید نظر را میدهد. در اینجا مودی میتواند به هیئت تجدید نظر رفته و اعتراض خود را نسبت به رای بدهد . رای این هیئت لازم الاجراست و اداره مالیات میتواند این رای را اجرا کند.

هم چنین ممکن است مودی رای هیئت حل اختلاف را قبول نداشته ، شخص پرداخت کننده و اداره مالیات هردو موظف هستند به شورای عالی مالیات شکایت کرده و درخواست رای نقض و تجدید نظر در رقم مالیات بدهند اینکار به مدت یکماه و پس از ابلاغ رای قطعی حل اختلاف با استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه باید انجام گیرد.

مدارک لازم برای اعتراض به برگه مالیات

۱-تکمیل فرم شکایت شده توسط پرداخت کننده یا وکیل مودی .

۲-تصویر کامل رای مورد شکایت که در ان تاریخ ابلاغ مشخص باشد.

ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم

مودی یا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناذ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیات شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

نحوه-اعتراض-به-مالیات-قطعی-چگونه-است؟

ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم

درمواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل ‌تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

 مسئول مربوط موظف ‌است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف‌ مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست‌، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به ‌امضای مسئول مربوط و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثرتشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس‌ و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده ۲۴۷ قانون مالیات مستقیم

آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده(۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مودی،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

سامانه اعتراض به مالیات

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص حقوقی اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.