مجازات-مشارکت-در-قتل-چیست؟

مجازات مشارکت در قتل چیست؟

به این معنی است که در زمان قتل چندنفر در عملیات قتل شرکت داشته اند حال به صورت مادی و معنوی باشد.

مجازات شریک در قتل باتوجه به پرونده و شرایط آن تعیین میشود اما در قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر دو یا چند نفری که با همکاری فرد دیگری را بکشند ولی دم میتواند برای هر دو این قصاص را بخواهد.

شرکت در قتل

زمانی محقق میشود که مقتول با ورود ضرب و جرح توسط چند نفر کشته شود و مرگ آن شخص به دلیل ضربات هم این افراد باشد.

اگر چند نفر مسئول در قتل باشند ولی دم میتواند به همراه وکیل هریک از شریک ها را قصاص کند و از کسانی که قصاص نمی شوند نسبت به سهم آنها دیه بگیرد.

 

قتل عمد دو نوع مجازات دارد

۱-دیه

۲-قصاص

اگر خانواده ای ولی دم دیه بخواهد جنبه عمومی جرم باقی می ماند ،که قاتل علاوه بر پرداخت دیه باید به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم شود.

شرایطی که باید در شرکت در قتل وجود داشته باشد :

۱-علم و عمد :

در زمان ارتکاب جرم از رفتاری که انجام می دهند آگاه باشند و هم چنین از روی قصد سوء نیت انجام دهند و مرتکب جرم شوند.

۲-عملیات اجرایی :

تشکیل دهنده این جرم مشخص است و هرکسی که در این عملیات شرکت کند شریک قتل است

۳-مشارکت در یکی از جرایم :

شرکت در قتل زمانی محقق می گردد که شخص با دیگری در یکی از جرایم قابل تعزیر و بازدارنده مشارکت و همکاری دارد.

شرکت در انواع قتل

۱-شرکت در قتل عمد :

در قتل عمد همه شریک ها قصد کشتن مقتول را دارند یا رفتاری انجام میدهند که آن رفتار نوعا کشنده است مثل: ضربه زدن با چاقو یا پرت کردن از بلندی

۲-شرکت در قتل غیرعمد :

در اینجا شخص قصد کشتن مقتول را ندارد ولی این اتفاق رخ میدهد همانند بی احتیاطی در رانندگی یا بی احتیاطی تیم پزشکی که باعث مرگ بیمار میشود

۳-خطای محض :

به این معنا که شخصی با کمک صغیر یا مجنون شخصی را بکشد ،جرم صغیر و مجنون از نوع خطای محض است و شخص دیگر جرم قتل عمد محسوب میشود.

مجازات-مشارکت-در-قتل-چیست؟

در قانون مجازات اسلامی آمده است

هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا ، مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هرکدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهارنفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده است

جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
۱-هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

۲- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

۳- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

۴-هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص قتل اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.