تیر

اتومات  = [gfchart id=”41805″]

[gfchart id=”41806″]

نمودار ثبت دستی پرسنل

[gfchart id=”41809″]

دستی = [gfchart id=”41807″]

[gfchart id=”41808″]

خرداد

نمودار ثبت دستی پرسنل [gfchart id=”41801″]

اتومات  = [gfchart id=”41795″]

[gfchart id=”41798″]

دستی = [gfchart id=”41799″]

[gfchart id=”41800″]

اردیبهشت

دستی = [gfchart id=”41797″]

[gfchart id=”41794″]

اتومات  = [gfchart id=”41791″]

[gfchart id=”41792″]

فروردین

دستی = [gfchart id=”41796″]

[gfchart id=”41784″]

اتومات  = [gfchart id=”41785″]

[gfchart id=”41780″]

مشاوره حقوقی فوری
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود