ثبت موکل مراجعه کرده اما قراداد نبسته
ثبت موکل مراجعه نکرده