وصیت:یکی از عقود و قرارداد های مهم در قانون مدنی وصیت است  که به معنای ان است که تصرفاتی که هر شخص مستقیما یا با واسطه برای بعد وفاتش در اموال خود میکند یا به تعبیر دیگریک نوع اجازه خاصی است که به موجب ان اشخاص می توانند اراده خود را در زمانی که حیات ندارندبه موقع اجرا بگذارند وصیت جز عقود و قرار دادهایی که به موجب ان اشخاص می توانند اراده خود را در زمانی که حیات ندارند به موقع اجرا گذارند.وصیت جز عقود و قراردادهایی است که اثر حقوقی ان بعد وفات وصیت کننده اتفاق می افتد هر چند که وصیت کننده ان را در زمان زنده بودن نگاشته باشد.

ایا وصیت عقد است یا ایقاع:

قبل از اینکه در مورد عقد یا ایقاع بودن وصیت صحبت کیم باید بدانیم که عقد یا ایقاع چیست؟

عقد به عمل حقوقی گفته میشود که اراده دو طرف در تحقق ان شرط است و نیاز به ایجاب و قبول دارد به این معنا که یک طرف ان را ایجاب و طرف دیگر عقد ان را قبول کند و به اصطلاح به ان توافق می گویند مثل عقد بیع و اجاره.

ولی در ایقاع بر عکس عقد، عمل حقوقی است که به اراده یک طرف محقق میشود مثل طلاق و بخشش حق دینی

ولی وصیت علی الاصول عقد است نه ایقاع یعنی به اراده دو طرف برای تحقق ان نیاز است ولی در بعضی مواقع حالت ایقاع به خود میگیرد که در ادامه به ان میپردازیم.

اقسام وصیت:وصیت از لحاظ حقوقی و قانون مدنی به دو قسم است:

1-وصیت تملیکی:مستند به ماده 826قانون مدنی وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی  عین مال و یا منفعت مال خود را برای زمان بعد فوتش به دیگری مجانا تملیک می کند.

ارکان وصیت تملیکی:1-موصی(وصیت کننده)

2-موصی له(شخصی که به نفع او وصیت شده)

3موصی به(مال مورد وصیت)

 

وصیت تملیکی یک عقد است به این معنا بایستی توافق حاصل شود بین موصی و موصی له و شخص موصی له در برابرایجاب قرار دادی موصی ان را قبول می کند.استثنا عقدی بودن وصیت تملیکی در جایی است که کسانی که به نفع ان ها وصیت شده غیر محصور باشند مانند وصیت برای فقرا و امور عام المنفعه که قبول شرط نیست و حالت ایقاعی به خودش میگیرد.

یکی از مسایل مهم در وصیت قبول موصی له است مستند به ماده 827 قانون مدنی تملیک به موجب وصیت محقق نمیشود مگر با قبول موصی له بعد از فوت موصی .بنابرین در عقد وصیت تملیکی قبول بعد از وفات موثر است و ایجاد التزام میکند اما قبل از وفات وصیت کننده میتواند قرارداد را یک جانبه فسخ نمایداما بعد از وفات ورثه وصیت کننده نمیتوانند ان را فسخ نمایندو عقد لازم میشود.

-موصی و موصی له و موصی به چه شرایطی باید داشته باشند؟

شرایط موصی:

-طبق قانون موصی باید مالک ان مالی که وصیت میکند باشد و همچنین اگر منفعت مالی را وصیت میکند باید مالک منفعت ان مال باشدو گرنه عقد وصیت باطل است.

-موصی نمیتواند یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند.

-موصی میتوانداز وصیت خود رجوع کندو اگر موصی برخلاف وصیت اول وصیتی دیگری نسبت به ان مال بکند وصیت اول از درجه اعتبار ساقط و وصیت دوم معتبر است.

شرایط موصی له:

-موصی له باید وجود داشته باشداما وصیت برای جنین صحیح است به شرط ان که زنده متولد شود.

-موصی له باید بتواند مالک ان چیزی که تملک میکند باشد و از نظر قانون منعی برای تملک مال وجود نداشته باشد به عنوان مثال اتباع خارجه نمیتوانندبه طور کلی مالک اموال غیر منقول داخل ایران شوند.

-موصی له می تواند قبول خود را نسبت به قسمتی از مال انجام دهد.

شرایط موصی به(مال مورد وصیت):

-وصیت نسبت به مالی صحیح است که مشروع باشد و منفعت عقلایی داشته باشد.

-میتوان مالی را که هنوز به وجود نیامده مثل ثمره یک باغ برای سال اینده وصیت کرد.

-ایا تا چه میزان از مال را میشود وصیت کرد:

طبق قانون مدنی اراده وصیت کننده نسبت به وصیت اموال محدود بوده و نمیتواند تمام اموال خود را وصیت کندمستند به ماده 843 قانون مدنی:وصیت به بیش از ثلت ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث واگر بعضی از ورثه اجازه کند نسبت به سهم او نافذ است.

نکته ای که باید توجه داشت این است که وصیت نسبت به یک سوم دارایی وصیت کننده در حین وفات نافذ است اما زیاده بر یک سوم نافذ نیست.این به این معنااست که اگر ورثه اجازه دهد نسبت به زیاده بر یک سوم اجازه کند صحیح است اما به طورکل باطل نیست.

2وصیت عهدی:مستند به ماده826 قانون مدنی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر رابرای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور کند.

فرق وصیت عهدی با تملیکی در ان است که در وصیت تملیکی فرد وصیت کننده مالی را به دیگری تملیک میکند ولی در وصیت عهدی فرد وصیت کننده دیگری را جهت انجام امر حقوقی نسبت به مال مورذ وصیت مامور در اداره کردن میکند.

ارکان وصیت عهدی:

1-موصی(وصیت کننده)

2-وصی(کسی که مامور به انجام امر از طرف موصی مشود)

برعکس وصیت تملیکی وصیت عهدی یک ایقاع است  به این معنا که اراده موصی در تحقق ان اثر گذار است و نیاز به قبول ندارد مستند به ماده 834 قانون مدنی در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی میتواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند واگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از ان حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت باشد.

-موصی میتواند چند نفر را به عنوان وصی تعیین کند و دراین صورت هیچ یک ازان ها نمیتواند مستقل تصمیم بگیرد مگرانکه در وصیت به ان تصریح شود.

-وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و در صورت تلف مال بدون تقصیر ضامن نیست.

-اگر وصی عمل به شرایطی که دروصیت شده نکند یا عنوان امین ازاو برداشته شود و یا دچار محجوریت مثل جنون باشد منعزل میشود

پرونده مختومه شد یعنی چه  : پرونده مختومه شد به این معناست که رسیدگی پرونده تموم شده است و حکم برای ان پرونده صادر شده است که میتوان از طریق اجرای احکام حکم را اجرا کرد حال ممکن است ان حکم بر علیه فرد یا به نفع او باشد . تگر پرونده ای مختومه اعلام شود و نتیجه ای نداشته باشد دیگر نمیتوان با همان دلیل( برهان) چیزی اثبات کرد و مجدد پرونده مختومه اعلام میشود.

-پروندههای حقوقی در چه صورت مختومه میشوند:  برای مختومه شدن پرونده های حقوقی سه شرط لازم است : 1-وحدت طرفین  2- وحدت موضوع  3- وحدت منشاء

1-وحدت طرفین : اشخاص دعوای فعلی همان اشخاص دعوای قبلی یا قائم مقام قانونی انها باشد که در صورت وجود این شرط و تحقق دیگر شرایط پرونده مختومه و قابل رسیدگی نمیباشد .

2-وحدت موضوع: یعنی تکرار همان موضوع دعوای قبلی یا پرونده سابق . به طور مثال موضوع هر دو پرونده مربوط به شکایت از همان  مستاجر و همان خانه باشد .

3-وحدت منشاء: دعوی جدید هماندعوی سابق باشد . به طور مثال این موضوع دعوی هر دو مربوط به نفقه باشد .

مرجع رسیدگی پرونده های حقوقی : رسیدگی پرونده های حقوقی اعاده دادرسی به شعبه ای  است که رای قطعی مورد درخواست را صادر نماید تقدیم میشود.

پروندههای کیفری در چه صورت مختومه میشوند : پرونده های کیفری نیز به سه شرط  موجود در پرونده های حقوقی نیاز دارد و ضروری است

به طور مثال : اقای الف به علت اسید پاشی محاکمه شده است و پس از قطعی شدن حکم دیگر نمیتوان اقای الف را به همان علت پرونده  سابق اسید پاشی مجازات کرد .

مرجع رسیدگی پرونده های کیفری : مرجع رسیدگی پرونده های کیفری اعاده دادرسی شعب دیوان عالی کشور است .

مختومه شدن یک پرونده

به جریان انداختن پرونده مختومه چگونه است :  بر طبق ماده 278 قانون ایین دادرسی کیفری: هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏ توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

نکته : اراء صادر شده از شورا های حل اختلاف سراسر کشور نیز قابل به جریان  انداختن پس از اعلام مختوم شدن را دارد.

اعتبار امر مختوم چیست : در امور کیفزری  هر زمان نسبت به اتهامی رسیدگی شود و درباره ان رای قطعی چه حکم یا قرار صادر شود دوباره به ان اتهام رسیدگی شود این عدم امکان مجدد تعقیب امر مختوم می گویند. اما اگر نتیجه رسیدگی قبلی محکومیت منهم باش

سفته: یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی وتجاری در معاملات خود از ان استفاده می کنند سفته است.سفته یک سند تعهد پرداخت است که در ان امضاکننده متعهد میشودکه مبلغ مندرج در ان را پرداخت کند.اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی سفته استفاده کندباید با مقررات ان اشنا باشد و در غیر این صورت نمیتواند ازامتیازات قانونی ان بهره مند شود وتنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به ان استناد کند.

تعریف سفته: سندی است که به موجب ان امضا کننده متعهد میشودکه مبلغی وجه در زمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد ان شخص کارسازی کند

برابر قانون تجارت سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده ومطالب زیر در ان قید شود.

1– گیرنده وجه

2-تاریخ پرداخت

3مبلغی که باید پرداخت شود با حروف

سفته قائم وجود 2 شخص است: یک صادر کننده که مدیون و بدهکار است و شخص دیگر که ممکن است هنگام صدور سفته نامعین یا نامعلوم باشد.

عدم پرداخت سفته

– درصورتی که سفته برای شخص معینی باشد نام و نام خانوادگی او در سفته اورده میشود در غیر این صورت به جای نام او نوشته میشود(در وجه حامل) در مورد اول شخص معین و در مورد دوم دارنده سفته دربرابر صادر کننده طلبکار میشود و باید مبلغ سفته را در سر رسید بپردازد و اگر سفته عند المطالبه باشد صادر کننده به محض مطالبه از سوی دارنده وجه ان را پرداخت میکند.

سوال ایا سفته مانند چک قابل انتقال به دیگری هست؟

جواب:عبارت (حواله کرد)به شخص این اختیار را به فرد میدهدکه بتواند سفته را به دیگری واگذار کند البته اگر عبارت حواله کرد وجود نمیداشت دارنده سفته میتوانست از طریق ظهر نویسی ان را به شخص دیگری انتقال دهد

ظهرنویسی:یعنی اینکه دارنده سفته مطالبی که در بر گیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است را در پشت سفته نوشته و زیر ان را امضا کند. بنابرین ظهر نویسی بیانگر انتقال سفته به دیگری ویا وصول وجه ان است

اصولا ظهر نویس برای انتقال به دیگری است ولی اگر برای وکالت در وصول باشد باید این موضوع در ظهر نویسی قید شود و به امضای ظهر نویس برسد و شخصی که از طریق ظهر نویسی وکالت در وصول پیدا میکند مانند دارنده ان حق اقامه دعوا برای وصول وجه ان را خواهد داشت

سوال اگر سفته در اثر ظهر نویسی های متعدد به اشخاص گوناگون منتقل شود.دارنده ان برای وصول وجه ان به چه شخص یا اشخاصی میتواند مراجعه نماید؟

-جواب:شخصی که سفته را امضا کرده و تمامی ظهر نویس ها در برابر دارنده ان مسئولیت دارندو دارنده میتواند به هر شخص مسئول به صورت فردی یا جمعی رجوع کندو همین حق هریک از ظهر نویس ها نسبت به ظهر نویس ماقبل خود و صادر کننده ان دارد و از این رو گفته میشود مسولین پرداخت وجه سفته مسولیت تضامنی دارند.

-درصورتی که دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی سفته بهره مند شود باید این نکات را توجه داشته باشد:

1-دارنده سفته باید وجه ان را در سر سر رسید مطالبه کند و اگر پرداخت نشد ظرف ده روز از تاریخ سر رسید سفته را واخواست کند

2-واخواست اعتراض رسمی است که نسبت به سفته پرداخت نشده است که باید علیه صادر کننده به عمل اید و رسما به او ابلاغ شود

3-واخواست باید در فرم های مخصوص که توسط وزارت دادگستری منتشر میشود درخواست داد و هینطور بانک ها هک فرم های واخواست چاپی مخصوص دارند

4-واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در سه نسخه (یک نسخه اصل و دو نسخه رو نوشت)به وسله وا خواست کننده  نگاشته و امضا میشود و پس از چسباندن تمبر توسط مامور ابلاغ به صادر کننده سفته ابلاغ میشود

5-برای استفاده از مسئولیت تضامنی ظهر نویس ها ظرف یک سال از تاریخ ثبت واخواست دادخواست خود را به مرجع صالح داده شود در غیر این صورت دعوا علیه ظهر نویس ها مسموع نیست

حکم شروع کننده دعوا:

اینکه چه شخصی شروع کننده دعوا باشد اهمیت چندانی ندارد در صورتیکه ضرب و شتم بین ان دو به وجود امده باشد مجازات ان دیه و حبس است که در برخی موارد حبس  به جزای  نقدی تبدیل میشود.

برطبق ماده 615 قانون مجازات اسلامی : هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند :

1-به حبس از یک تا سه سال   2- در صورتیکه منتهی به نقض عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال   3- در صورتیکه منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

قانون گذار گفته است وقتی عده ای باهم درگیر و گلاویز میشوند و باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی جامعه میشود برای انها مجازاتی از نوع حبس قرار داده که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی این مجازات غیرقابل گذشت است .

حکم شروع کننده دعوا

دعوا :

درلغت نامه دهخدا دعوا به معنای سرزنش کردن سرکوفت زدن  و مورد بازخواست قرار دادن کودک یا زیر دست میباشد .   دعوا به معنای این است که شخصی مدعی حقی نسبت به شخص دیگری باشد  و ان دعوا را به دادگاه ببرد . به شخصی که مدعی دعواست مُدعی یا خواهان گفته میشود و به شخص دیگرمُدعی علیه یا خوانده گفته میشود .

انواع دعوا:

دو نوع دعوا داریم : اصلی و طاری.

دعوای اصلی : دعوای اصلی به معنای دعوای است که مستقلا در دادگاه مطرح میشود و بردعوای دیگری وارد نمیشود.

دعوای طاری :دعوای است که بر دعوای اصلی عارض میشود و در لغت به معنای دعوای غیر اصلی است .

دعوای طاری به 4 نوع تقسیم میشود: 1- دعوای اضافی  2- دعوای متقابل 3- ورود ثالث  4-جلب ثالث

1- دعوای اضافی : دعوای است که  مُدعی  بر علیه   مُدعی علیه  اقامه میکند و در روند پیگیری دعوا احتمال دارد مدعی درخواست دیگری داشته باشد که مربوط به دعوای اصلی باشد یا خیر.

2-دعوای متقابل : دعوای است که مدعی اصلی برعلیه  مدعی علیه اصلی اقامه میکند که در اینجا به مدعی (خواهان) و مدعی علیه (خوانده) دعوای تقابل گفته میشود

3-دعوای جلب ثالث: دعوایی است که خواهان با خوانده بر علیه شخص سوم اقامه میکنند .

4- دعوای ورود ثالث :دعوای است که نفرسوم برخوانده یا خواهان دعوا و یا هر دوی انها اقامه میکند.

 دعوای حقوقی و کیفری

1- دعوای حقوقی: دعوای حقوقی مربوط به مسائلی چون حقوق افراد و جبران خسارت ناشی از کمبود یا نقض این حقوق است که درقانون مدنی به دو دسته اموال و اشخاص تقسیم میشود . که دسته اموال مربوط به مسائلی چون ارث خرید و فروش  املاک و غیره …است و اشخاص مربوط به مسائلی چون ازدواج و طلاق حضانت و تابعیت و غیره … است.

2-دعوای کیفری: دعوای است که بابت وجود یک جرم طرح میشود  و شاکی در خواست مجازات مجرم را می نمایید مسائل مربوط به دعوای کیفری شامل قتل تجاوز کلاهبرداری  فحاشی توهین و غیره… است برای طرح شکایت (اقامه دعوا) باید به کلانتری یا دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرد.

 

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص  چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل فرمایید با کارشناسان ما مشاوره تلفنی داشته باشید.

 

تعریف ارث

به تقسيم كردن اموال شخص پس از فوت به ورثه خويش  گفته میشود. در ارث اگر فرزند زودتر از والدين خود فوت كند به والدينش نيز ارث ميرسد

طبقات ارث

طبقه اول پدر و مادر اولاد و اولاد اولاد

طبقه دوم اجداد و برادر خواهر و اولاد انها

طبقه سوم اعمام وعمات و اخوال و خالات و اولادانها

سهم ارث چگونه محاسبه ميشود :

1-سهم ارث زوجه يك هشتم در صورت وجود فرزند و در صورت نداشتن فرزند يك چهارم است

2-سهم ارث زوج يك چهارم درصورت وجود فرزند و در صورت نداشتن فرزند يك دوم است

3-سهم ارث مادر يك ششم اگر متوفي فرزند و يا خواهر وبرادر داشته باشد و در صورت نداشتن فرزند يا خواهر و برادر يك سوم است

4-سهم ارث پدر يك ششم است اگر متوفي فرزند داشته باشد

5-سهم ارث دختر در صورت نداشتن برادر يك دوم است سهم ارث خواهر(مشترك از پدر ومادر و يا مشترك از يك پدر) در صورت نداشتن برادري ديگر يك دوم است

6-سهم ارث برادر وخواهر مشترك (مشترك از مادر و به شرط انكه متوفي اجداد مادري نداشته باشد)يك دوم است

 

مالیات بر ارث :

براساس قانون مردم باید یک هزینه مشخص را برای تامین مخارج ویا هزینه های دولت که الزامی است را بپردازند و در ارث

ورثه باید برای دریافت سهم های خود مالیات پردازند

به اموال شخص فوت شده دو نوع مالیات تعلق میگیرد :

1 -مالیات بر ارث : که همان هزینه های است که ورثه برای دریافت سهم خود  باید به دولت بپردازند

2 -مالیات بر ترکه متوفی (اموال): به این معناست که اموالی که از شخص فوت شده باقیمانده است که هیچکدام از ورثه ان را

نمی خواهدند یا به صورت دیگر اینکه شخص متوفی ورثه ندارد به  اینها مالیات تعلق می گیرد

 

قانون مالیات بر ارث :

چه اموالی مالیات بر انها تعلق می گیرد : 

1 -به سپرده های بانکی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادر و سود های متعلق به انها

2- سهام و سهم الشرکه

3- نسب به حق الامتیاز و سایر اموالو حقوق مالی

4-وسایل نقلیه که شامل :   زمینی  دریایی هوایی

5- املاک و حق واگذری ها ( ملک مسکونی و مغازه ها)

 

 بر طبق ماده 24 قانون مالیات اموالی که معاف از مالیات هستند :

1 -وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت که شامل( اخراج باز خرید خدمت و مرخصی)

بیمه های اجنماعی و وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذار و کارفرما

2-خسارت فوت و دیه

3-اثاث خانه و محل سکونت

4-اموالی که برای سازمانها و موسسات دولتی  که در صورت تایید وقف یا نذر است

 

مدارک مورد نیاز در خواست گواهی ارث :

1-ارائه اصل گواهی فوت و کپی برابراصل ان

2 -اسامی کلیه وراث در فرم مخصوص که توسط شورای حل اختلاف در اختیار وراث قرار میگیرد و در یکی از دفاتر اسناد رسمی تایید شود

3- لیست کلیه اموال و دارایی های او به اداره دارایی محل سکونت تحویل داده شود و رسید ان را دریافت کرد

4-شخص علاوه بر شناسنامه خود باید کپی برابر اصل شده شناسنامه  سایر وراث را نیزتهیه کرد و ان را به شورای حل اختلاف تحویل دهد

5 -اگر شخص فوت شده همسر دائمی داشته باشد عقد نامه ان الزامی میباشد

مدارک موردنیاز برای مالیات ارث:

1 -ارائه فتوکپی فوت شده از ثبت احوال

2- فتوکپی شناسنامه فوت شده و تمامی وراث

3-فتوکپی کارت ملی فوت شده و تمامی وراث

4 -فتوکپی مربوطبه سهام و سپرده هایبانکی و غیره..

5- گواهی انحصار ورثه

6-فتوکپی سند ملک و مغازه و همچنین قبوض مربوط به ملک

7- فتوکپی سند خودرو و سایر وسایل نقلیه

  چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص در ارث  چه شخصی است، می‌توانید در هر شهری که هستید، با شماره‌های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل فرمایید با کارشناسان ما مشاوره تلفنی داشته باشید.  

در هر جای دنیا دیگر می‌توان عده‌ای از ایرانیان را پیدا کرد. در این مقاله سعی می‌کنیم درباره خدمات مشاوره حقوقی به ایرانیان خارج از کشور گروه وکیل‌ نوین مواردی را بیان کنیم این افراد کسانی هستند که به هر دلیلی به کشور دیگر مهاجرت کرده‌اند یا به آن پناهنده شده‌اند. این افراد تا آخر عمر شهروند ایران باقی می‌مانند و می‌توانند حقوق خود را در کشور مادری خود مطالبه و پیگیری کنند. مطالبه حقوق ایرانیان خارج از کشور به هیچ عنوان ربطی به دلیل مهاجرت یا پناهندگی آنها ندارد.

در مشاوره حقوقی به ایرانیان خارج از کشور چند موضوع مهم وجود دارد. که در این مقاله آنها را به صورت خلاصه بیان می‌کنیم.

نکات مهم مشاوره حقوقی به ایرانیان خارج از کشور

در قدم اول، احراز تابعیت مورد بسیار مهمی است که باید در جلسات مشاوره حقوقی به ایرانیان خارج از کشور لحاظ شود. این موضوع به خصوص برای کسانی که از پدر و مادر ایرانی در خارج از ایران به دنیا آمده و بزرگ شده اند بسیار اهمیت دارد. تأیید اسناد هویت شما از طریق کنسول‌گری‌های ایران قابل پیگیری است البته مشاورین حقوقی گروه وکیل نوین می‌توانند هر گونه سندی را دال بر احراز هویت شما تهیه نمایند و این قدم اول برای رسیدگی به پرونده‌های شما در محاکم ایران است. پس قبل از هر اقامه دعوایی از مشاور خود بخواهید که اسناد هویتی شما مانند شناسنامه، کارت ملی و پاسپورت‌ ایرانی شما را بررسی کند تا مشکلی از این بابت نداشته باشد.

گروه وکیل نوین امکان مشاوره آنلاین را برای شما به وجود آورد است و شما با استفاده از انواع اپلیکیشن‌های مختلف می‌توانید اسناد خود را اعم از هویتی یا غیره برای مشاوره حقوقی خود ارسال کنید. اطمینان کامل داشته باشید که هیچ یک از اسناد مالی و هویتی شما به هیچ عنوان در جایی دیگر به کار گرفته نمی‌شود و راه هرگونه سوء استفاده از اسناد شما در این مشاوره‌ها کاملا بسته است.

موضوع دیگری که در مشاوره حقوقی به ایرانیان خارج از کشور اهمیت دارد تفهیم جرم است. این واقعیت است که قوانین ایران با بسیاری از کشور‌های دنیا وجوه اشتراک و تفاوت بسیار زیادی دارد. مشاور شما وقتی قرار است موضوعی را برای شما توضیح دهد عملا باید تفاوت‌های رویه‌های حقوقی و قوانین را برای شما توضیح دهد. این تفاوت‌ها می‌توانند بسیار زیاد باشند. پس لطفا وقتی درخواست مشاوره حقوقی به ایرانیان خارج از کشور را دارید ابتدا از این موضوع اطمینان حاصل کنید که آن چیز که شما مطالبه می‌کنید در ایران جرم محسوب می‌شود یا نه. این موضوع بسیار ساده است ماجرایی را که به نظر شما عملی مجرمانه برای شما و یا در حق شما اتفاق افتاده است را برای مشاور حقوقی خود توضیح دهید و به دقت به به سؤالات او پاسخ دهید. حال اجازه بررسی بیشتر را به مشاور خود بدهید تا نظر دقیق خود را برای شما بگوید.

مشاوره حقوقی همیشه در شاخه‌های مختلف و حتی تخصصی صورت می‌گیرد. از این رو وقتی از خارج از کشور درخواست یک مشاوره حقوقی دارید ابتدا به صورت عمومی وضعیت شما بررسی می‌شود و سپس این امکان وجود دارد که برای اقامه دعوا شما نیاز به یک مشاوره تخصصی در زمینه‌های حقوق تجارت، دعاوی ملکی یا کیفری داشته باشید.

مشاورین حقوقی گروه وکیل نوین در این بحث این امکان را دارند که برخی از قوانین را با قوانین کشوری که شما در آن ساکن هستید تطبیق دهند این کار به شما کمک می‌کند که رویه قضایی حاکم بر محاکم ایران را بهتر درک کنید.

دیگر امکان موجود در گروه وکیل نوین اعطای وکالت برای انجام امور اداری در ایران است. به این معنی که اگر شما کاری دنباله دارد در یکی از ادارات ایران دارید می‌توانید ابتدا با مشاوره حقوقی در زمینه امور اداری صحبت کنید و کار خود را به صورت کامل برای او توضیح دهید و سپس امور کار خود را طی یک وکالتنامه به او واگذار کنید و از انجام کامل کار خود اطمینان حاصل کنید.

شاید مبحث اجرای عدالت در هیچ پرونده‌ای به اندازه پرنده‌هایی که مشمول بررسی در محاکم کیفری هستند اهمیت نداشته باشد. ما در وبسایت وکیل نوین در بسیاری از پرونده‌ها به این موضوع می‌اندیشم که اگر دو طرف دعوا از حقوق خود اطلاع داشته باشند، می‌توان هر دو طرف در یک جلسه با حضور وکلای طرفین یا مشاورین حقوقی خود  به صلح برسند. اما مشاوره حقوقی دعاوی کیفری به گونه‌ای دیگر است.

امکان صلح طرفین، وقتی مسلم‌تر و مفید‌تر است که رفتاری خصمانه میان افراد وجود نداشته باشد. این کار سبب می‌شود که کار دادرسی در محاکم چندان به طول نینجامد و بی‌آنکه بخواهیم کار را در دادگستری پیگیری‌کنیم با توافقی موسوم به توافق‌های برد، برد کار خود را جلو ببریم. اما این بخشی از ماجرا است که در آن دو طرف خصم یک‌دیگر نیستند.

پرونده‌هایی که به آنها پرونده‌های کیفری گفته می‌شود جرایمی به مراتب سنگین‌تر را شامل می‌شوند. جالب آن است که مشاوره حقوقی دعاوی کیفری گاهی مربوط به پرونده‌های حقوق تجارت هم می‌شود. زمانی که در آن موضوع کلاهبرداری مطرح می‌گردد و گاهی حتی در یک پرونده  خانواده به خاطر اعتیاد و یا ضرب و شتم یکی از طرفین دعوا پرونده، ابعاد کیفری می‌یابد.

در این زمان وجود مشاوره حقوقی دعاوی کیفری بسیار اهمیت می‌یابد و مشاور حقوقی باید بتواند هر دو بخش پرونده را در محاکم به جریان بیندازد. از این رو برای این پرونده‌های چند وجهی وکلایی که توانایی‌‌های بسیار بالایی دارند به امر مشاوره حقوقی دعاوی کیفری می‌پردازند.

تفاوت عمده مشاوره حقوقی دعاوی کیفری با دیگر پرونده‌های

در دعاوی حقوقی و یا خانواده هیچ یک از طرفین مجرم نیستند. به این معنی که دعوا عملا برای احقاق حق است. دادگاه در حَکَم میان طرفین قرار می‌گیرد و البته اگر کسی از حکم صادره سرپیچی کند یک جرم کیفری مرتکب شده و باید به مجازات برسد.

اما مسائلی هستند که در قانون برای آنها تعریف جرم صادق است. یعنی مثلا در قانون مجازات اسلامی، دزدی از منزل یا محل کسب کسی دیگر، جرم است و برای آن حد شرعی و قانون در نظر گرفته شده است. حد شرعی مجازاتی است که در قانون و شرع مبین اسلام به صراحت به آن اشاره شده است و در صورت اثبات وقوع آن جرم باید آن را برای مجرم اجرا کرد.

در این گونه موارد دادگاه دیگر با متهم سر و کار ندارد و باید مجرم را به سزای عمل خود برساند. این کار سبب می‌شود از وقوع دوباره جرم جلوگیری شود و فرد مجرم مجازات‌‌هایی مانند زندان، شلاق، جزای نقدی و یا حتی اعدام رو به رو می‌شود.

مشاوره حقوقی دعاوی کیفری ابتدا بر این منوال پیش می‌رود که باید برای درخواست کننده مشاوره وقوع جرم کیفری را تفهیم کنیم. یعنی وقتی مشاور شما در یک پرونده حقوقی یا تجاری به شما می‌گوید که باید مشاوره حقوقی دعاوی کیفری دریافت کنید یعنی جرمی در حق شما به وقوع پیوسته است و یا شما مرتکب جرمی شده‌اید که در صورت ارسال پرونده به دادگاه خطر مجازات‌های سنگین برای شما وجود دارد.

اما گاهی شما یا هرکس دیگر که با مشکل شما رو به رو می‌شود، درمی‌یابد که شما درگیر یک پرونده کیفری شده‌اید. مثلا کسی از شما زورگیری کرده یا مورد تجاوز قرار گرفته‌اید. در این پرونده‌ها مشاوره حقوقی دعاوی کیفری عملا نقش تسهیل‌گر، برای به جریان افتادن پرونده شما را ایفا می‌کند. به این معنی که با شرح دادن قدم به قدم مراحل شکایت برایتان، به شما می‌آموزد که اگر خودتان رأسا برای پیگیری پرونده اقدام کنید چگونه و به کجا باید رجوع کند.

گروه وکیل نوین در این موارد برای شما این امکان را پدید می‌آورد که اگر خواستید مشاور حقوقی خود را به عنوان وکیلتان نیز انتخاب کنید. از این رو وقتی از شما سوال می‌شود که مشاوره حقوقی دعاوی کیفری را از یک وکیل می‌خواهید یا یک مشاوره حقوقی حتما شما وکیل را انتخاب کنید.

وکلای دادگستری یا قوه قضائیه می‌توانند وکالت شما را در دعاوی کیفری و یا با ابعاد کیفری برعهده بگیرند. در دعاوی کیفری ما با موضوعی مهم اجرای عدالت رو به رو هستیم. مجازات راه اصلی اجرای عدالت در جامعه است. پس با این نگاه می‌توانید نظر خود را به حکم صادره تغییر دهید و البته پیگیر شکایت خود باشد زیرا جرایمی که در دادگاه تحت عنوان دعاوی کیفری دسته بندی می‌شوند عملا برای جامعه خطرناک‌اند.

اما توصیه آخر درباره پیگیری دعاوی کیفری در دادگاه. توصیه ما این است که بجای اندیشیدن به انتقام، به مفهوم تنبیه بیاندیشید. سعی کنید مجازات را برای اصلاح فرد خاطی در نظر بگیرید به جای آن که آن را وسیله‌ای برای انتقام در ذهن داشته باشید.

دسته خاصی از دعاوی هستند که یا برای آنها به دیوان عدالت اداری رجوع می‌شود یا باید برای حل و فصل آنها به آیین‌نامه‌های داخلی ادارت دولتی رجوع کرد. بجز گروه کوچکی از دعاوی که کارشان به دیوان عدالت اداری کشیده‌ می‌شود دعاوی اداری بیشتر با رسیدگی کمسیون‌های نظراتی داخل ادارات حل و فصل می‌شود. البته مشاوره حقوقی دعاوی اداری هیچ چیز از دیگر دعاوی کم ندارد و گاهی حتی از برخی از دعاوی حقوقی پیچیده‌تر است. لیست بلند بالایی از مراجع رسیدگی به دعاوی اداری وجود دارد که در رأس همه آنها می‌توان از دیوان عدالت اداری، شهرداری و اداره کار و تأمین اجتماعی نام برد.

دیوان عدالت اداری مرجع عالی رسیدگی به شکایات از ادارات دولتی است. در ادارات دولتی نیز برای آن که حجم پرونده‌هایی که به قوه قضائیه ارسال می‌گردد، کمتر شود، نیز آیین‌ نامه‌هایی برای حل و فصل شکایت وجود دارد از این رو اگر هم شکایتی هم از رویه خاص‌ای خاص در اداره‌ای در یکی از محاکم قوه قضائیه مطرح شود، قاضی ابتدا به حکم صادر شده در کمیته یا کمیسیون حل اختلافات اداره مذکور استناد می‌کند و در صورت اثبات اشتباه حکم، وارد قضاوت مجدد می‌شود. البته جرائمی هم در ادارات وجود دارد که مشمول قضاوت در دادگاه‌های کیفری است، مانند رشوه خواستن، اهمال و پارتی بازی.

مشاوره حقوقی دعاوی اداری عملا متخصص حقوق جاری در هر یک از این ادارات است. از این رو باید این ادارات را قبل از درخواست مشاوره حقوقی دعاوی اداری به درستی بشناسیم.

سازمان‌های اداری که در آنها به دعاوی اداری رسیدگی می‌شود

شما اگر درباره حساب مالیات خود اعتراض داشته باشید در دو کمیسیون سازمان امور مالیاتی به آنها رسیدگی می‌شود. مشاوره حقوقی دعاوی اداری برای امور مالیاتی عملا حسابداران واقف به قوانین مالیاتی هستند. شما در مشاوره مربوط به اداره مالیات باید اسناد مالیاتی خود را برای تنظیم دوباره سند مالیاتی خود در اختیار مشاور بگذارید. این دسته از مشاوران حقوقی بیشتر با بررسی این اسناد می‌توانند به رایزنی و قانع کردن هیئت‌های حل اختلاف سازمان امور مالیاتی بپردازند.

دسته دیگر از دعاوی اداری در گمرکات صورت می‌گیرد که گاهی به شدت پیچیده نیز می‌شود. مشاوره حقوقی دعاوی اداری برای گمرکات نیز باید به قوانین واردات و صادرات به شدت مسلط باشد. دو کمیسیون بدوی و تجدیدنظر در این سازمان نیز فعال‌اند و می‌تواند به پرونده‌های داخلی و شکایات شما رسیدگی کنند.

مشاوره حقوقی دعاوی اداری برای اداره کار

بسیاری از دعاوی که در دسته دعاوی اداری جای می‌گیرند به اداره کار و تأمین اجتماعی مربوط می‌شوند. اختلافات کارفرما و کارگربا یک دیگر و همین طور کارفرما و کارگر با بیمه تأمین اجتماعی از این دسته دعاوی هستند. از این رو سازمان تأمین اجتماعی ابتدا در خودِ این سازمان به این موارد رسیدگی می‌کند. سپس با ارجاع رأی خود به شورای حل اختلاف طرف خاطی را ملزم به انجام تعهدات می‌کند. و در صورت سرپیچی از این حکم پرونده به دادگاه‌های شعبه حقوقی ارجاع می‌گردد.

اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر مشاوره به شما برای طی مراحل دادرسی می‌تواند در تمام این موارد وکالت شما را برعهده بگیرد. به خصوص که با ارجاع پرونده به محاکم حقوقی فقط کسانی که جواز وکالت قوه قضائیه و کانون وکلا را دارند می‌توانند وکالت شما را برعهده بگیرند.

مشاوره دعاوی حقوقی اداری در شهرداری

قوانین زمین و مسکن و همین طور مصوبات و توافقات ساخت و ساز با شهرداری موضوعاتی است که با رأی کمسیون‌های مختلف شهرداری حل و فصل می‌شود و در صورت صدور رأی خاصی در این کمسیون‌ها به سختی می‌توان در مراجع بالادستی آن را برگرداند. مگر آن که مشاور حقوقی دعاوی اداری دعوایی برای تخلف‌های کیفری در این سازمان اقامه کنید که این دسته از دعاوی در دادسرای کارکنان دولت به آن رسیدگی می‌شود و عملا در حوزه مشاوره‌های دعاوی کیفری می‌گنجد. در سایت وکیل نوین مقاله‌ای برای مشاوره حقوقی دعاوی کیفری نیز وجود دارد لطفا این مقاله را هم مطالعه کنید.

مشاوره حقوقی دعاوی اداری در شهرداری‌ها عملا کسانی هستند که به قوانین ساخت و ساز و زمین و مسکن اشراف کامل دارند. مشاوره با این افراد می‌تواند در حکم پیشگیری از تخلف باشد، زیرا این افراد با یادآوری موارد خلاف قانون به شما می‌توانند از وقوع تخلف پیشگیری کنند.

به یاد داشته باشید چه در شهرداری، گمرک و اداره مالیات این تنها اطلاع از قوانین خاص این ادارات است که می‌تواند مشکلات شما را حل کنید پس مشاوره حقوقی دعاوی اداری را قبل از آن که دچار این دعاوی شوید برای خود اختیار کنید.

یکی از تلخ‌ترین مأموریت‌های یک مشاور حقوقی ارائه مشاوره حقوقی دعاوی خانواده است. این دسته از مشاوره‌ها همیشه برای کسانی ارائه می‌شوند که در زندگی خود دچار مشکلات پیچیده‌ای شده‌اند که و هیچ راه حلی برای آنها باقی نمانده الا اقدام قانونی. اقدامات قانونی که از مسیر دادگاه خانواده صورت می‌پذیرند، از آن دسته اقداماتی هستند که قبل و بعد از آنها که با استفاده از آنها خانواده شما عملا از بین می‌رود. جدایی یا طلاق و مراحل قانونی آن موضوعی است که در دادگاه خانواده بیشترین حجم پرونده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

از این رو در بیشتر موارد مشاوره حقوقی دعاوی خانواده پیرامون موضوع طلاق میان زوجین شکل می‌گیرد.

آسیب کمتر با مشاوره حقوقی دعاوی خانواده

درست است حالا که به مشاوره حقوقی دعاوی خانواده نیاز پیدا کرده‌اید، در شرایط بسیار سختی به سر می‌برید،‌اما این شرایط با عدم درک درست قانون و دست زدن به اعمال خلاف قانون پیچیده تر، زیان بارتر و سخت تر می‌شود.

آمار نشان داده است که طلاق‌های میان همسران به دو صورت روی می‌دهد. این دو صورت را می توان طلاق‌های کم تخریب و و طلاق‌های پر تخریب نام گذاشت.

در طلاق‌های با تخریب پایین زوجین و فرزندان آنها تخریب روانی کمی را به خود می‌بینند. آنها از یک دیگر جدا می‌شوند و هر یک زندگی جدید را از سر می‌گیرند و جالب آن که در زندگی بعدی خود نیز می‌توانند موفق‌تر باشند. همین طور فرزندان آنها نیز با جدایی پدر و مادر خود راحت‌تر کنار می‌آیند. آنها از محبت این دو محروم نمی‌شوند و در آینده می‌توانند زندگی معمولی مانند دیگر کودکان را تجربه کنند.

حال خانواده‌هایی که با زد و خورد و کشمکش‌های بسیار زیادی از یک دیگر جدا می‌شوند. این جدایی‌ها عملا تخریب‌های بسیار گسترده‌ای را در زندگی مرد و زن و فرزندان‌ آنها پدید می‌آورد. تخریب بسیار زیاد این دسته از طلاق‌ها سبب می‌شود تأثیری مخرب در تمام طول زندگی افراد درگیر با آن دارد.

مشاوره حقوقی دعاوی خانواده عملا کارش کم کردن از این دسته از آسیب‌هاست. قانون و قانون‌گذار سعی کرده‌اند که با اتخاذ تدابیری مشکلات جدایی را کم‌تر کنند. اما به شرط آن که دوطرف به حق و حقوق خود آشنا باشند و خود را ملزم به اجرای قانون بدانند.

چند توصیه برای یک جدایی کم خسارت

جدایی برای کسانی که سر ناسازگاری با هم دارند امری بدهی است اما این سر ناسازگاری چیزی است که این احتمال را دارد که با روش‌هایی به سازش دل شود و زوجین زیر یک سقف خوشبختی خود را باز یابند و در صلح و صفا با هم زندگی کنند. حتما به شما توصیه می‌کنیم قبل آن که به مشاور حقوق برای دعاوی خانواده رجوع کنید، حتما به مشاور خانواده و روانشناس رجوع کنید. مشاوره حقوقی دعاوی خانواده کارش درمان نیست کار این افراد همیاری شما برای موفقیت در یک پرونده حقوق است. با استفاده از یک مشاور خانواده این احتمال وجود دارد که حتی تا پیاده روی دادگاه نیز نروید چه رسد که برای دعوای حقوقی خود یک مشاوره حقوقی دعاوی خانواده نیز بگیرید.

در مواردی که یکی از زوجین دچار مشکلات جانبی مانند ضرب و شتم، اعتیاد و یا سوء رفتار جنسی است حتما با مشاوره حقوقی خود برای اقامه دعوای کیفری بر علیه طرف مقابل اقدام کنید. مشاور حقوقی شما در گروه وکیل نوین از تحصیلات حقوقی کافی برای اقامه این دعوا‌ها نیز برخوردار است و اگر هم در این زمینه‌ها تجربه کافی نداشته باشد باز این گروه وکلای وکیل نوین است که می‌تواند پرونده شما را با استفاده از طیف وسیعی از وکلای مبرز خود در مجاری قانونی مناسب پیگیری کند.

حمایت کامل حقوقی گروه وکیل نوین برای هر یک از موکلینش آماده  است و فقط کافی است ابعاد پرونده خود را برای وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکیل نوین به صورت کامل توضیح دهید.

خرید ملک موضوعی است که در ایران و به ویژه شهر‌های بزرگی چون مشهد  تهران  کرمان ,  شیراز ,  تبریز , اصفهان اهواز ,  گاهی کاری بسیار سخت می‌شود. این موضوع نه فقط به خاطر قیمت بالای املاک در ایران است که بیشتر به خاطر پیچیدگی‌های خاص معاملات املاک است. اما این پیچیدگی‌ها گاهی به دعاوی ملکی می‌انجامد. در این حالت شما به مشاوره حقوقی دعاوی ملکی نیاز دارید. ما در این مقاله از سایت وکیل نوین می‌خواهیم درباره خدماتی صحبت کنیم که شما در مشاوره حقوقی دعاوی ملکی دریافت می‌کنید. لطفا اگر معامله بزرگ ملکی در پیش رو دارید این مقاله را تا انتها بخوانید.

هر معامله ملکی منجر به دعوای ملکی نمی‌شود. روزانه صد‌ها خرید و فروش خانه و مغازه و زمین در ایران اتفاق می‌افتد که بی‌نیاز به مشاوره حقوقی دعاوی ملکی، سند و ملک به نام خریدار می‌شود و فروشنده هم مبلغی را که توافق کرده، دریافت می‌کند. اما قیمت بالا ملک در ایران و به ویژه شهر‌های بزرگ سبب می‌شود که افراد سودجو برای سوءاستفاده از این مبالغ هنگفت دندان تیز کنند. البته ضعف‌های قانونی در این راه دست این افراد را برای سوء استفاده باز می‌کند.

ضعف قانون موضوعی است که ما در این مقاله چندان به آن نمی‌پردازیم زیرا کار ما در وکیل نوین حل مشکلات شاکیان و متشاکیان است نه انتقاد از قوه قضائیه. برای پرداختن به موضوع حل مشکل اولین سوال این است که در یک معامله ملکی ما چه زمانی به مشاوره حقوقی دعاوی ملکی نیاز داریم؟

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی قبل و بعد از وقوع دعوا

در مقاله مشاوره حقوقی سایت وکیل نوین تعریف مناسبی از دعوای حقوقی را برای شما ارائه داده‌ایم اگر دوست دارید معنی این واژه حقوقی را بدانید حتما این مقاله را بخوانید.

این واقعیتی است که دعاوی ملکی بیشتر شبیه به یک بیماری مزمن‌‌اند. زمان زیادی طول می‌کشند و گاهی بسیار پیچیده می‌شوند. در این دعاوی جرم‌هایی مانند کلاهبرداری و جعل به شدت روی می‌دهند. تجربه مشاوره حقوقی شما، در حل و فصل دعاوی ملکی به شدت بر موفقیت شما اثرگذار است. این موضوع همراه با تسلط بر بررسی اسناد رسمی توسط مشاوره حقوقی، می‌تواند شما را در برابر انواع مشکلات حقوقی دعاوی ملکی بیمه کند.

برای مشاوره حقوقی دعاوی ملکی به چقدر وقت نیاز داریم؟

از بابت زمانی شما به دو صورت می‌توانید به مشاورین برای مشاوره در دعاوی ملکی رجوع کنید. یکی قبل از وقوع دعوا است و دیگری بعد از اقامه دعوا.

این که خانه‌ای را با نوشتن قولنامه میان خریدار و فروشنده سند بزنید و البته بعد از این مرحله به محضر بروید یک امر معمول است اما وقتی مثلا موضوعی مانند مشارکت در ساخت که قراردادهای بسیار بزرگ است و حدود ۳ تا ۴ سال به طول می‌انجامد شما با یک پیمان و معامله بزرگ رو به رو هستید. در این موارد حتما مشاوره حقوقی را قبل از وقوع دعوی ملکی به شما پیشنهاد می‌کنم.

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی در زمانی که کار به مشکل حقوقی برمی‌خورد عملا مانند این است که شما دچار بیماری شوید و به پزشک مراجعه کنید. در این مرحله حَکَم قرار دادن مشاورین حقوقی طرفین و وکلای دو طرف می‌تواند کار را خیلی زودتر از آنکه به دادگاه برسد حل کند.

اما وقتی کار به دادگاه می‌رسد ما باید وکیلی را برای دعوی ملکی انتخاب کنیم. مشاور حقوقی دعاوی ملکی در بیشتر موارد می‌تواند وکالت شما را برای این دادگاه‌ها  به عهده بگیرد. پس توصیه می‌کنیم حتما از مشاورینی استفاده کنید که توانایی و جواز‌های وکالت مورد نیاز را داشته باشند این افراد چون از ابتدا در جریان پرونده شما بوده‌اند، می‌توانند کار شما را به نحو احسن در دادگاه جلو ببرند.

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی در بخش مشاوره حضوری گاهی بسیار مختصر است. اما در بخش بررسی و تحقیق درباره اسناد می‌تواند کار گسترده و سنگینی را بطلبد. از این رو مشاور شما شاید برای جلسات حضوری وقت کمتری را بگذارد اما برای تحقیق در مورد اسنادی که شما در یک دعوی ملکی در دست دارید زمان بسیار زیادی را صرف کند پس در سنجیدن کار مشاوره حقوقی خود در این موضوع را حتما لحاظ کنید.

نکته آخر برای انتخاب مشاور حقوقی برای دعاوی ملکی رزومه مشاور حقوقی شما است. حتما از وکلا و مشاوران با تجربه در دعاوی ملکی استفاده کنید. این موضوع در احتمال موفقیت شما بسیار تأثیر گذار است.

مشاوره حقوقی دعاوی تجاری یک ضرورت برای تجار حرفه‌ای است.

اصلی‌ترین دلیل آن نیز قانون تجارت ایران است. قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ است و تا به امروز کمترین تغییر را داشته است. این که این قانون بسیار قدیمی است، هیچ کس در آن شکی ندارد. تازه این قوانین تقریبا کامل و با اندکی تغییر، برگرفته از قوانین تجارت فرانسه است که در سال ۱۸۰۷ به تصویب رسیده است. یعنی عملا قوانینی که تجارت در ایران بر مبنای آنها قانون‌گذارای شده است برای دوران ناپلئون بناپارت است؛ یعنی بیش از ۲۰۰ سال پیش. این درحال است که مقوله تجارت در ایران هر چند کندتر از ممالک دیگر، از ۲۰۰ سال پیش تا به امروز تغییرات عمده‌ای داشته است. از این رو تجارت در ایران موضوعی پر دعوا است و مشاوره حقوقی دعاوی تجاری برای همه تجارت پیشگان، امری است ضروری.

انواع شرکت‌ها و همین طور انواع قرارداد‌های تجاری آنچنان گسترده‌اند که سبب می‌شود بسیاری از امور تجاری با مشکلات قانونی روبه‌رو شوند. از این رو است که بسیاری از شرکت‌های تجاری معاونت‌های بسیار مهمی به اسم معاونت حقوقی دارند. اما شما وقتی وارد یک تجارت به صورت فردی یا در شکل یک شرکت کوچک می‌شوید، امکان استخدام مستمر یک نفر و یا یک تیم را به عنوان معاونت حقوقی ندارید که همیشه به شما مشاوره حقوقی دعاوی تجاری را ارائه کند. از این رو سایت وکیل نوین این امکان را برای شما به وجود آورده که در هر ساعتی به صورت حضوری، آنلاین یا تلفنی به مشاوره حقوقی دعاوی تجاری دسترسی داشته باشید.

بیشترین پرونده‌های مشاوره حقوقی دعاوی تجاری کدام‌اند؟

احتمالا شما هم مانند ما می‌دانید که در کشور ما قانون چک دردسر‌های بسیار زیادی دارد. وصول چک‌های بلامحل موضوعی است که فقط از راه اقامه دعوای حقوقی و یا کیفری قابل پیگیری است. مشاوره حقوقی دعاوی تجاری در بسیاری از موارد به شما این کمک را می‌کند که به صورت بسیار سریع به وصول و مطالبه چک بلامحل خود بپردازید.

اما گروهی از تجار هستند که مطالبه چک آنها بسیار سریع‌تر از دیگران اتفاق می‌افتد و دعوای تجاری آنها با سرعتی حل می‌شود که دچار مشکلات مالی نمی‌شوند. حال آنکه دسته دیگری از تجار با طول کشیدن دعاوی تجاریشان سرمایه و زمان خود را چنان از دست می‌دهند که ورطه ورشکستگی سقوط می‌کنند. دسته نخست تجاری هستند که در عقد قرارداد و همین طور دریافت چک و دیگر امور تجاری خود به صورت مستمر از مشاوره حقوقی دعاوی تجاری سود می‌برند.

ما در سایت وکیل نوین همیشه مثالی بسیار پر تکرار را برای بسیاری از کسانی می‌زنیم که به مشاوره حقوقی دعاوی تجاری نیاز دارند و آن مثال بسیار مشهور پیشگیری بهتر از درمان است. دعاوی حقوقی شباهت بسیار زیادی با بیماری‌های کشنده و مزمن دارند. وقتی به بیماری دچار می‌شویم خیلی اوقات به خود درمانی می‌پردازیم. حال آن که خود درمانی‌های ما در بیشتر موارد نه تنها موجب بهبود نمی‌شود، بلکه باعث بدتر شدن بیماری نیز می‌گردد. بعد نوبت به پزشکان عمومی می‌رسد برای تشخیص و درمان بیماری کاری کنند و اگر نیاز به دانشی تخصصی‌تر بود این پزشکان متخصص هستند که وارد عمل می‌شوند.

در دعاوی حقوقی نیز ما تا حد زیادی با این موضوع رو به رو هستیم. گاهی به واسطه درگیری‌هایی که پیرامون یک پرونده مربوط به حقوق تجارت پیش می‌آید شکایت‌ و اقامه دعوا به دعاوی کیفری نیز می‌انجامد. این دسته از پرونده‌ها آنهایی هستند که وقتی با سرانجام خود رو به رو می‌شوند طرفین بر پشت دست خود، دستِ حسرت می‌کوبند که ای کاش قبل از آنکه کار، پیچیده و سر در گم می‌شد، یک مشاور حقوقی دعاوی تجاری می‌گرفتم و البته به حرف‌های او گوش می‌دادم.

نقش مشاور حقوقی در قرارداد‌های تجاری

یکی دیگر از مواردی که همیشه نقش پیشگیری بهتر از درمان را دارد،‌ دریافت مشاوره حقوق تجاری قبل از عقد قرارداد‌های مهم است. این قرارداد‌ها وقتی بزرگ و پیچیده‌ باشند فقط یک حقوقدان کارکشته در قانون تجارت است که از آن سر در می‌آورد و نفع و ضرر و موانع قانونی آن را تشخیص می‌دهد. وقتی که می‌خواهید قرارداد مهمی را با طرف تجاری خود ببندید حتما آن را در یک یا چند جلسه با یک مشاور حقوقی متخص قانون تجارت در میان بگذارید با این دسته از مشاوره‌های حقوق تجارت دیگر به مشاوره حقوقی دعاوی تجاری نیاز پیدا نمی‌کنید زیرا اساسا دعوای شکل نمی‌گیرد. استفاده از وکلایی که توانایی تحلیل قانونی بند‌های قرار داد شما را داشته باشند به شدت برای مشاوره حقوقی دعاوی تجاری نیز راه‌گشا  است.

در ابتدای این مقاله گفتیم که مبنای قانون تجاری ما به بیش از ۲۰۰ سال پیش باز می‌گردد. اما همین الان هم تجاری هستند که با وجود این قانون فرسوده در بازار ایران به کسب و کار پرسود و البته کم دردسری می‌پردازند. این دسته از تجار کسانی هستند که در کنار خود وکلا و مشاوران حقوقی خوبی دارند این موضوع را حتما تحقیق کند و درستی آن را بسنجید. و اگر کاملا بر شما معلوم شده است که این مشاوره‌های حقوقی چقدر برایتان می‌تواند سودمند باشد، یک تماس با وکیل نوین بگیرید.

  وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

وکیل وصول مطالبات | مشاوره حقوقی

شخصی حدود ۲ میلیون تومان از بنده خرید کرده است و حدود ۳۰۰ هزار تومان از پولش باقی مانده و بدهکار است. ایشان اهل شهر دیگری هستند و تنها نشانی که از خود به من داده‌اند یک شماره تلفن همراه است. الان بعد از گذشت چند ماه با شماره مورد نظر که تماس می‌گیریم می‌گویند واگذار شده است. از شما راهنمایی می‌خواهم که چطور می‌توانم این موضوع را پیگیری کنم؟

اگر آدرس وی را می‌دانید در هر شهرستانی که ساکن است باید به آن جا مراجعه و از طریق شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست مطالبه کنید اما اگر هیچ آدرسی از وی ندارید از طریق شورای حل اختلاف محل سکونت خودتان با مجهول المکان اعلام نمودن وی اقدام کنید لکن در هر صورت برای اجرای حکم می بایست اموال او را معرفی کنید.

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد .

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

مشاوره حقوقی|وکیل قراردادها ,قولنامه ,تنظیم سند

 

مشاوره تلفنی و حضوری انعقاد وکالت داوری در مشکلات خصوصی تنظیم قرارداد تعزیرات،دیوان عدالت اداری،اعاده دادرسی، با کادری مجرب و متخصص در زمینه حقوقی و کیفری به صورت مجزا

مشاوره حقوقی -وکیل قراردادها ,قولنامه ,تنظیم سند

۱. زمینی به صورت قولنامه‌ای خریداری و به همان صورت فروخته شده است. آخرین فردی که زمین را خریداری نموده در حال حاضر دادخواستی تنظیم نموده مبنی بر الزام به تنظیم سند، با توجه به اینکه سندی در کار نبوده اکنون تکلیف چیست؟ آخرین خریدار دعوی الزام به تنظیم سند را باید به طرفیت کسی مطرح کند که سند رسمی به نام ایشان می باشد و همه کسانی که قبل از  آخرین خریدار تا فردی که سند به نام اوست در معامله دخیل بوده‌اند، بنابراین شما نیز باید طرف دادخواست وی باشید. منزلی را ۶ ماه پیش خریده‌ام و قرار شد فروشنده در محضر به صورت وکالتیمنزل انتقال دهد اکنون در محضر حاضر نمی شود ، حال باید به چه مرجعی شکایت کنم؟ باید دادخواست الزام به تنظیم سند به محاکم حقوقی داده شود.  منزلی را ۶ ماه پیش خریده‌ام و قرار شد فروشنده در محضر به صورت وکالتی منزل انتقال دهد اکنون در محضر که حاضر نمیشود علاوه بر آن کنتور برق منزل هم قسطی بوده و حدود چهارصد هزار تومان هم قبض پرداخت نشده دارد که قبلاً اعلام نکرده بود، حال باید به چه مرجعی شکایت کنم؟ باید دادخواست الزام به تنظیم سند به محاکم حقوقی داده شود.

درخواست تامین دلیل و سوال پرسش های مربوط به ان

تامین دلیل :

تامین دلیل به معنای حفظ و یا در جای امن گذاشتن (نگه داشتن) است . منظور تامین دلیل این است که شخصی  مدارک و شواهدی دارد که فکر میکند در اینده ممکن است از بین برود یا  در زمان حال  درحال  ازبین رفتن است  و شخص برای طرح دعوی یا برای استفاده از همین شواهد و دلایل اماده نمیباشد . در خواست تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است مگر در مناطقی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت درخواست به دادگاه ارائه می شود.  

درخواست تامین دلیل

پرسش: سوالی راجع به روش درخواست تامین دلیل برای یک موضوع را میخواستم بدانم؟ مقررات تامین دلیل در مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که خلاصه آن به شرح زیر است در خواست تامین دلیل در جایی صحیح است که ذینفع احتمال بدهد در هنگام رسیدگی به دعوی دسترسی به دلایل و مدارک برای او مشکل و سخت میباشد. تقاضای درخواست تامین دلیل نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و با در خواست کتبی و شفاهی ممکن است. درخواست تامین دلیل قبل یا هنگام دادرسی ممکن است.

درخواست تامین دلیل باید حاوی نکات زیر باشد:

الف) مشخصات در خواست کننده و طرف او ب) موضوع دعوی که درخواست تامین دلیل برای آن شده ج) اوضاع و احوالی که سبب درخواست تامین دلیل شده است نکته: در صورتی که تعیین طرف مقابل ممکن نباشد در خواست تامین دلیل بدون طرف پذیرفته میشود. پس از پذیرش چنانچه موضوع فوریت نداشته باشد طرف مقابل احضار و اگر فوریت داشته باشد بدون احضار اقدام به تامین میگردد و تشخیص فوریت با دادگاه میباشد. با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد .

آیا می‌توان همزمان بادفتر وکالت،دفتر رسمی ازدواج تاسیس کرد؟ بر اساس ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ، ولی در مورد دفتر ازدواج ممنوعیتی مشاهده نشد.

تنظیم دادخواست در دعاوی حقوقی

 

تنظیم دادخواست

اگر بخواهیم علیه کسی اعلام جرم کنیم، باید شکایت کیفری طرح کنیم. در حالی که برای مطرح ساختن ادعای حقوقی (مثل درخواست طلب خود از دیگری) باید دعوای حقوقی طرح نماییم. طرح دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست صورت می گیرد.دادخواست باید بر روی فرم مخصوصی که به این منظور چاپ شده، نوشته شده و به دادگاه عمومی حقوقی صالح تسلیم شود.

هر دعوای حقوقی، دو طرف دارد :

خواهان یا مدعی کسی است که ادعایی دارد و به عبارت دیگر، حقی دارد که می خواهد آن را بگیرد. خواهان باید ادعای خود را اثبات نموده و برای آن دلیل بیاورد. خوانده یا مدعی علیه، کسی است که ادعا علیه او طرح شده و می بایست در مقابل آن دفاع کند.

کدام دادگاه حقوقی صالح است؟

در اغلب دعاوی، دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که محل اقامت خوانده، در محدوده آن دادگاه و به اصطلاح حقوقی در حوزه قضائی آن دادگاه قرار دارد. برای مثال اگر خوانده مقیم اصفهان باشد، دادخواست بایستی به دادگاههای حقوقی اصفهان تقدیم شود.

در دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به قراردادها :

علاوه بر محل اقامت خوانده، در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد نیز می توان طرح دعوی نمود. برای مثال اگر کسی که مقیم تبریز باشد، در مشهد با شما قراردادی بسته که بموجب آن، بنا بوده در کرمان کالایی به شما تحویل دهداگر تحویل نداد، می توانید در هر یک از دادگاههای تبریز، مشهد یا کرمان علیه او طرح دعوی کنید. اگر دعوی مربوط به اموال غیر منقول (املاک، اراضی و …) باشد،:دادخواست باید به دادگاهی تسلیم شود که آن مال غیر منقول در محدوده آن واقع است. مثلا اگر کسی مقیم شیراز بوده و خانه ای را که در اهواز است به شما فروخته و الان سند نمی زند،دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را بایستی به دادگاههای حقوقی اهواز تقدیم نمایید

مشاوره حقوقی ثبت سند ,ابطال سند|وکیل حقوقی

ابطال سند

در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت زمین، آیا رعایت مفاد قسمت (ج) بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، درخصوص ابطال تمبر هزینه دادرسی لازم است؟ دعوای ابطال سند رسمی مالکیت همانند دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت مالی است و ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق قسمت (ج) بند ۱۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت الزامی می‌باشد. بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت اســنــــاد و امــــلاک آیـــا منحصراً مربوط به قانون ثـبـت است یا به موارد صـدور سند در راستای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت نیز تسری می‌یابد؟ هرچند قسمت ماده ۲۵ قانون ثبت ناظر به اقدامات ناشی از ثبت املاک براساس جریانات عادی ثبت است؛ اما با توجه به آن که در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مکرر اصلاحی نیز اسـنـــاد مـــالــکــیــتــی کــه صــادر مـی‌‌شـونـد، از شـمـول مـقررات عمومی قانون ثبت خروج پیدا نمی‌‌کنند، ازاین‌رو نسبت به اشتباه اداره ثـبــت در تـخـصـیــص پـلاک مربوطه رفع اشتباه با هیئت نظارت است. در دعوای الزام به تنظیم سند که به طرفیت وراث متوفا اقامه شده است، آیا سوگند خواهان لازم است؟ بـه ‌مـوجـب مـاده ۲۷۱ قـانـون آیـیـن دادرسی مدنی سوگند در مواردی ضرورت دارد که خواهان فاقد ادله و دلیل معتبر باشد. بنابراین چنانچه خواهان دارای مبایعه‌نامه عادی باشد، نیازی به سوگند نیست.

تنظیم وکالت نامه | شرایط | مشاوره حقوقی

 

تنظیم وکالت نامه  بر اساس مقررات قانونی عقد جایز است و موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد، بنابراین برای اینکه وکیل را نتوانند عزل نماید باید وکالت بضمن عقد لازم داده شود.

تنظیم وکالت نامه

آیامیتوان همزمان با دفتر وکالت،دفتررسمی ازدواج تاسیس کرد؟

بر اساس ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است:

قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ، ولی در مورد دفتر ازدواج ممنوعیتی مشاهده نشد.

آیاامکان اینکه وکیل از طریق پست اقدام به اعتراض کند وجود دارد یا خیر؟

بله امکان دارد. مهم این است که لایحه دفاعیه یا تجدیدنظرخواهی خود را با ذکر دقیق شماره پرونده و شعبه در موعد مقرر ارسال نماید.

چنانچه وکیل نتواند پرونده را به نفع موکل خود تمام کند آیا می‌توان پولی را که به ایشان داده شده پس گرفت؟

اگر به میزان حق‌الوکاله قانونی پولی اخذ نموده، حق استرداد آن را ندارید. اما اگر بیش از مبلغ قانونی مشروط به این که رای پرونده به نفع شما صادر شود اخذ نموده حق مطالبه اضافه دریافتی را دارید.

چــنــانــچــه مــحــکــوم‌عــلــیــه غـیـابـی پـس از انـقـضـای مـهـلـت واخـواهـی و تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادر شده اعتراض داشته باشد،با لحاظ تبصره ۳ ماده۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی چه مرجعی صالح به رسیدگی به این اعتراض است؟

با توجه به تبصره ۳ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادخواست خارج از موعد قانونی و بدون عذر موجه تقدیم شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص آن در مرجع تجدیدنظر وفق مقررات مربوط به آن انجام خواهد شد.

بـراساس ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری،آیا قبول لا یحه از سوی وکیل متهم در مـرحله دادسرا و پیش از اعلام ختم تحقیقات وجاهت قانونی دارد؟

قبول لایحه از سوی وکیل متهم در مرحله انجام تحقیقات و پیش از خاتمه آن در دادسرا منع قانونی ندارد.

با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی، آیا وکلا مـی‌تـوانـنـد به عنوان یکی از اعضای اصلییا عـلـی‌الـبدل هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان دادگستری انجام وظیفه نمایند؟

با توجه به مواد ۲ و ۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، عضویت وکیل دادگستری در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بلامانع است

مشکلات شناسنامه و گذرنامهبهترین وکیل شناسنامه،گذرنامه و گرفتن تابعیت در مشهد

تابعیت ، اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی ، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت . تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع (جمع : تَبَعه ، اَتباع ) کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد، اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد، بیگانه یا غیرخودی می گویند (تابعیت نشان دهنده رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معیّن است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می شود. مقصود از دولت ، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناخته اند تابعیت رابطه ای سیاسی است ، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معیّن می کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است ؛ رابطه ای حقوقی است ، زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد؛رابطه ای معنوی است ، زیرا اتباع کشور را از نظر هدفهای مشترک به یک دولت پیوند می دهد وارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد منشأ پیدایش تابعیت ، تعدد دولتهاست . همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها، تابعیت نیز تغییر یافته است . دولتها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینها بوده است : بومی بودن ، پیروی از آیین رسمی ، اقامتگاه ، قومیت و اطاعت از حاکم .

آدرس: مشهد بلوار فرامرز عباسی – چهاراه جانباز – برج کیانسنتر ۲ طبقه ۶ واحد ۶۱۰

شماره‌های تماس:  ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و  ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵  قبل از مراجعه تماس حاصل فرمایید.

نمونه ای از سوالات مشکلات گذرنامه و شناسنامه

چه مدارکی جهت اخذ شناسنامه فرزند مورد نیاز است ؟

مدارک لازم عبارت است از :

– اصل شناسنامه و کارت شناسائی ملی پدر و مادر

– گواهی ولادت صادره بیمارستان

مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال                 

– حضور یکی از والدین و یا جد پدری جهت اعلام واقعه ولادت و امضاء سند سجلی

۲–  ازدواج من و همسرم ثبتی نیست ایا می توانم برای فرزندم شناسنامه اخذ نمایم ؟

چنانچه ازدواج والدین ثبتی نباشد با توجه به تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال علاوه بر مدارکی که جهت تنظیم سند سجلی نوزادان مورد نیاز می باشد که شرح داده شد .حضور توأم پدر و مادر جهت اعلام و امضاء سند سجلی الزامی می باشد .

۳–  چه اشخاصی می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند ؟

– پدر و یا جد پدری با ارائه شناسنامه

– مادر در صورتیکه ازدواج او ثبتی باشد .

– وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک

– متصدی یا نماینده مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است .

– صاحب واقعه که سن او بالاتر از ۱۸ سال باشد .

۴–  چه اشخاصی می توانند به اعلام وفات اقدام نمایند ؟

– نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده با ارائه مدرک شناسائی

– در ضمن مأمورین انتظامی ، متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده و مقامات قضائی و نظامی و متصدیان گورستان ها نیز می توانند نسبت به اعلام وفات اقدام نمایند .

۵–  آیا عکس شناسنامه قابل تعویض می باشد ؟

– برابر قانون ثبت احوال شناسنامه افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال صاحب آن شود . شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تمدید شود . صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است برای تمدید آن مراجعه نماید .

۶–  آیا نام همسر را پس از طلاق می توان از شناسنامه حذف نمود ؟

با توجه به ماده ۳۳ قانون ثبت احوال آخرین واقعه ازدواج و طلاق باید در شناسنامه درج گردد .

چنانچه واقعه طلاق  قبل از زناشوئی انجام گیرد با ارائه حکم دادگاه و سند طلاق واقعه مذکور در شناسنامه درج نمی شود ولیکن در سند سجلی ثبت خواهد شد .

۷–  مهلت صدور شناسنامه المثنی چه مدت می باشد ؟

بعلت زمانبندی جهت صدور شناسنامه المثنی اول ناشی از فقدان یک ماه و جهت صدور شناسنامه المثنی دوم ناشی از فقدان سه ماه می باشد

و شناسنامه المثنی ناشی از فقدان برای بار سوم با ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و پس از ۶ماه صادر می شود.

۸–  آیا مادر می تواند نسبت به درخواست شناسنامه المثنی جهت فرزند اقدام نماید ؟

در صورت بقای رابطه زوجیت مادر می تواند نسبت به درخواست شناسنامه المثنی جهت فرزندش اقدام نماید و پس از طلاق نیز چنانچه حضانت فرزند با مادر باشد انجام این امر امکانپذیر است.

۹–  آیا ذکر سیادت در مورد نوزادانی که سیادت در سند سجلی پدرشان ثبت شده الزامی می باشد ؟

ذکر سیادت در مورد نوزادانی که سیادت در سند سجلی جد پدری و پدرشان ثبت گردیده الزامی می باشد.

۱۰–  آیا افراد بزرگسالی که تاکنون شناسنامه اخذ ننموده اند می توانند نسبت به اخذ شناسنامه اقدام نمایند ؟

شناسنامه به کلیه افرادی که دارای هویت ایرانی می باشند صادر میگردد این اشخاص باید با مراجعه به اداره ثبت احوال محل سکونت و ارائه مدارک مورد نیاز و اثبات هویت ایرانی نسبت به اخذ شناسنامه اقدام نمایند .

۱۱–  آدرس من تغییر یافته است جهت تغییر کد پستی در کارت شناسائی ملی باید چکار کنم ؟

چنانچه آدرس هر شخصی تغییر یافته است صاحب کارت مکلف است با مراجعه به اداره ثبت احوال و اعلام کد پستی جدید نسبت به تعویض کارت شناسائی ملی خود اقدام نمایند .

۱۲–  من شناسنامه خود را مفقود نموده ام و جهت اخذ گذرنامه نیاز به شناسنامه دارم چکار می توانم بکنم ؟

با مراجعه به اداره ثبت احوال و ارائه درخواست کتبی و یک قطعه عکس و  مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال نزد بانک ملی ودرخواست صدور شناسنامه المثنی ، درخواست صدور گواهی مشخصات موقت جهت رفع مشکل موجود نمائید .

۱۳–  آیا می توانم جهت همسر خارجی که با او رسماً ازدواج نموده ا م شناسنامه اخذ نمایم ؟

با توجه به بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مردان ایرانی که با زنان خارجی ازدواج می نمایند می توانند با ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ شناسنامه جهت همسرشان اقدام نمایند و مدارک مورد نیاز:

– سند ازدواج و تصویر مصدق آن

– اصل شناسنامه مرد ایرانی

– معرفی نامه از اداره کل اتباع امور بیگانگان

۱۴–  مدارک لازم جهت دریافت کارت شناسائی ملی چیست ؟

– اصل شناسنامه عکس دار و یک برگ تصویر مصدق صفحه اول شناسنامه

– تکمیل فرم درخواست کارت شناسائی ملی

– آدرس و کد پستی

– یک قطعه عکس با زمینه روشن

 مبلغ ۲۵۰۰ ریال

۱۵–  مدارک لازم جهت تعویض شناسنامه چیست ؟

– اصل شناسنامه مستعمل

– ۲ قطعه عکس با زمینه روشن

– تصویر شناسنامه فرزندان و سند ازدواج

– تکمیل فرم تعویض شناسنامه

مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال

۱۶–  شناسنامه فرزند من دو برگی و فاقد صفحه ازدواج می باشد جهت ثبت واقعه ازدواج جه اقدامی باید بکنم ؟

با ارائه معرفی از دفترخانه ازدواج می توانید نسبت به تعویض شناسنامه دو برگی به شناسنامه چهار برگی اشخاص بزرگسال اقدام نمایند .

 ۱۷– درصورت تغییرنام یکی از والدین ازطریق هیات حل اختلاف اصلاح نام وی دراسناد سجلی و شناسنامه فرندانش  نیاز به طرح مجدد موضوع درهیات دارد یاخیر؟

ج ) درصورت تغییرنام به استناد تصمیم صادره از هیات حل اختلاف واجرای مفاد تصمیم دراسناد سجلی اصلاح نام دراسناد سجلی وشناسنامه های فرزندان به تبع همان تصمیم صورت می گیرد ونیازی به طرح مجدد موضوع درهیات حل اختلاف نمی باشد وتنها نیاز به درخواست کتبی ولی قانونی دارد.

۱۸خانمی درمعیت پدرهمسرش مراجعه وتقاضای تصحیح نام خانوادگی فرزند صغیرش رادارد همسرش فوت نموده وقیم نامه نیز دردست ندارد آیا برای ارائه خدمات قیم نامه ضرورت دارد ؟

ج )جد پدری ولی قهری است وبابودن وی نیازی به تعیین قیم نمی باشد . لذا به درخواست جد پدری نسبت به رفع اشتباه حادث ، اقدام وپس از تصحیح سندشناسنامه صادره به جد پدری تسلیم می شود.

۱۹– ماًمورثبت احوال چگونه می تواند اسناد تنظیمی خودراتصحیح نماید؟

ج )  برابرتبصره ماده ۳ قانون ثبت احوال تصحیح هرنوع اشتباه درتحریرمندرجات دفترثبت کل وقایع ووفات اگر قبل ازامضا باشد باتوضیح مراتب درحاشیه سند به عمل می آید وامضاکنندگان سند ذیل توضیح راامضا خواهند نمود درغیراینصورت مأمور مجاز به تصحیح نبوده ورفع اشتباهات حادث از طریق هیات حل اختلاف امکان پذیرخواهد بود.

۲۰– اگر شناسنامه به خط وامضا ماموروقت بوده لکن فاقد مستندات سجلی باشد آیا می توان به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ق . ث . احوال جهت آن سند تنظیم نمود؟

ج )اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون ثبت احوال درصورتی است که سند به صورت قانونی تنظیم وسپس به دلایلی ازبین رفته باشد . لذا تسری این مقرره به مواردی که شناسنامه بدون تنظیم سند صادرشده باشد خالی ازاشکال نخواهدبود.

  ۲۱شخصی ازطریق سازمان بهزیستی ، طفلی رابه فرزندی قبول کرده وشناسنامه طفل بامشخصات وی وهمسرش صادر گردیده آیا مشارالیه ( سرپرست ) می تواند درخواست اصلاح یاتکمیل سند سجلی طفل رابنماید؟

ج) باتوجه به صدورحکم سرپرستی علی الاصول اداره اموال ونمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهدبود مگرآنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید یعنی فرد دیگری رابه عنوان نماینده قانونی طفل معین نماید . بنابراین ملاحظه حکم سرپرستی لازم است واما تکمیل واصلاح سند سجلی وشناسنامه صادره براساس  ماده ۱۴ قانون حمایت ازکودکان بدون سرپرست بارعایت ماده مذکور درچهارچوب ماده ۳ قانون ثبت احوال  وبراساس مدارک مربوطه ازجمله حکم برقراری سرپرستی امکان پذیرخواهد بود. 

۲۲شخصی که زوجه اش فوت نمود ه وازدواج آنان غیررسمی بوده است به این اداره مراجعه وتقاضای صدور شناسنامه جهت فرزندش رانموده است آیا اجرای خواسته وی امکان پذیر است ؟

ج ) تنظیم سند ولادت به اظهار پدربلااشکال است چون برابربند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی طفل موصوف ایرانی است .


گذرنامه

 ۱- ده سال قبل به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده ام.  در حال حاضر دارای گذرنامه بلژیکی و شناسنامه قدیمی هستم. برای دریافت گذرنامه باید چه اقدامی انجام دهم؟

پاسخ)  نخست باید نسبت به تعویض شناسنامه قدیم خود اقدام کنید. پس از دریافت شناسنامه جدید  مدارک لازم را براساس بند الف امور گذرنامه (ایرانیانی که فاقد گذرنامه میباشند) تکمیل و ارسال نماید ضمناَ جهت پرداخت جریمه خروج غیرمجاز (غیرقانونی ) درخواستنامه های [۱۰۹] و[۱۱۰] را تکمیل و به همراه مدارک درخواست شده ارسال نمائید.

۲ – ده سال پیش بصورت قانونی با گذرنامه قدیمی از ایران خارج شده ام. درحال حاضر دارای گذرنامه بلژیکی، شناسنامه جدید عکس دار و گذرنامه قدیمی می باشم. برای دریافت گذرنامه جدید چه اقدامی باید انجام دهم؟

پاسخ ) به قسمت [تجدید گذرنامه] مراجعه و مدارک لازم را براساس آن تکمیل و ارسال نمایید.

۳ – میخواهم برای فرزندانم که ۱۳ و ۱۶ ساله هستند و در گذرنامه قدیمی همسرم  همراه ایشان بوده و از کشور بصورت قانونی خارج شده اند درخواست گذرنامه نمایم. اما گذرنامه قدیم همسرم موجود نمیباشد. جهت درخواست  برای آنان چه اقدامی انجام دهم؟

پاسخ ) ابتدا نسبت به عکسدار نمودن شناسنامه فرزند بالای ۱۵ سال اقدام و سپس به قسمت [صدور گذرنامه]  مراجعه نمائید

 ۴ – میخواهم برای فرزندانم که ۱۶ و ۱۹ سال دارند و همراه مادرشان چند سال قبل از ایران بصورت قانونی خارج و دارای شناسنامه قدیمی و گذرنامه بلژیکی بوده و گذرنامه قبلی مادرشان نیز موجود میباشد تقاضای تفکیک گذرنامه نمایم. چه اقدمی باید انجام دهم؟

پاسخ ۴ – ابتدا در خصوص تعویض شناسنامه آنان اقدام نماید. پس از دریافت شناسنامه به قسمت ۳ امور گذرنامه ( تفکیک گذرنامه) مراجعه و نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نماید. ضمناَ فرزند بالای ۱۸ سال باید شخصاَ مدارک را تکمیل و امضاء نماید.

۷ ـ فرزندانم متولد خارج از کشور بوده و میخواهند گذرنامه جدید دریافت نمایند. باید چه مبلغی بابت گذرنامه به بانک واریز نمایند؟

پاسخ )اگرتا کنون به ایران مسافرت نداشته اند، ۸۸ یورو . و اگر همراه مادر در گذرنامه قدیمی او بوده و گذرنامه مادر موجود میباشد، ۱۱۷ یورو بایدبه بانک واریز شود.

۸ ـ نام و نام خانوادگی و تاریخ تولدم به استناد شناسنامه ایرانی تغییر یافته است. برای تعویض گذرنامه باید چه اقدامی انجام دهم؟

پاسخ ) به قسمت امور گذرنامه (تجدید گذرنامه) مراجعه و باید نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نمایند.

۹ ـ کسی که نامش در گذرنامه به عنوان همراه ثبت شده، آیا میتواند بدون صاحب اصلی گذرنامه و با گذرنامه وی مسافرت نماید؟

پاسخ) خیر

 ۱۰ – برای همراه درچه مواردی برگ عبور صادر میگردد؟

پاسخ ) در مواردی که صاحب گذرنامه به مسافرت ادامه دهد، و همراه بعللی قصد بازگشت به ایران را داشته با تکمیل فرم (۱۰۸) وارائه مدارک برگ عبور صادر میشود. این در صورتی است که صاحب گذرنامه بعدا به ایران مسافرت کند یا اینکه همراه نخواهد بزودی به بلژیک برگردد . در غیر اینصورت اصلح است  همراه ، درخواست گذرنامه جداگانه کند .

۱۱ ـ مدت یکسال است که گذرنامه خود را گم کرده ام . برای دریافت گذرنامه باید چه اقدامی انجام دهم.

پاسخ ) به بخش امور گذرنامه (مفقود شدن گذرنامه ) مراجعه و مدارک لازم را تکمیل و ارسال نمایید.

۱۲ ـ فرزندانم در بلژیک متولد شده اند و چون اصل شناسنامه والدین جهت صدور شناسنامه فرزند موجود نمیباشد، لذا میخواهم نام او را در گذرنامه مادرش، درج تا به ایران مسافرت نماید. باید چه اقدامی انجام دهم.

پاسخ ) اسامی فرزندان بدون شناسنامه در گذرنامه والدین درج نمیگردد.بنابراین باید اصل گواهی تولد فرزندان را در سفارت ترجمه وتائید نمائید، سپس بادرخواست پدر برای فرزند برگ عبور صادر میگردد. برای اخذ شناسنامه فرزند در ایران، اصل گواهی ولادت تائید شده توسط سفارت، به همراه اصل شناسنامه والدین ضروری است.

۱۳ ـ آیا درصورت ارسال فتوکپی فیش بانکی انجام امور گذرنامه امکانپذیر است؟

پاسخ ) بله! ولی ارسال اصل فیش در انجام کار تسریع می کند زیرا فتوکپی ارسالی بایستی توسط بخش حسابداری بررسی شود .

۱۴- فرزندان تا چه سنی می توانند در گذرنامه والدین همراه باشند؟

پاسخ ۱۴ – قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی تمام . 

۱۵- چنانچه فرزند کوچک شخصی بخواهد با شخص دیگری غیر والدین خود مثل پدر یا مادر بزرگ به ایران سفر کند می تواند در گذرنامه آنان همراه شود؟در صورتی که پاسخ مثبت است چگونه؟

پاسخ ۱۶- بلی با درخواست پدر در گذرنامه آنان درج می گردد.

۱۷- آیا فرزندان زیر هیجده سال می توانند هم در گذرنامه پدر و هم در گذرنامه مادر همراه باشد؟

پاسخ ) از انجا که فرزندان به لحاظ مراقبت با مادر مسافرت می نمایند لذا در گذرنامه مادر همراه می شوندولی با توجه به تسهیلات سفارت بهتر است جهت اینگونه افراد گذرنامه مستقل درخواست نمایند. در موارد استثنائی نام فرزند در گذرنامه پدر درج می شود .

 ۱۸- چنانچه فردی گذرنامه اش را در موعد مقرر تمدید ننماید آیا امکان تمدید آن هست یا خیر؟ و آیا شامل جریمه می شود؟

پاسخ ) بلی و جریمه ای شامل او نمی گردد.

۱۹- چنانچه فردی دارای شناسنامه قدیمی بوده ولی فاقد گذرنامه می باشد می تواند همزمان نسبت به تعویض شناسنامه و درخواست گذرنامه اقدام نماید؟

پاسخ ) بله.

۲۰- چنانچه فردی دارای گذرنامه قدیمی بوده ولی فاقد شناسنامه می باشد می توانددرخواست تجدید گذرنامه نماید؟

پاسخ ) خیر. ابتدا شناسنامه های قدیمی بایستی تعویض گردند .

۲۱- اگر فردی نام و یا نام خانوادگی اش در شناسنامه تغییر کرده باشد می بایست گذرنامه را تعویض نماید یا خیر؟

پاسخ ) بلی می تواند با پرداخت وجه گذرنامه به استناد شناسنامه جدید درخواست گذرنامه نماید.

 ۲۳- خانمی که دارای همسر خارجی می باشد آیا می تواند نام فرزندانش را در گذرنامه و شناسنامه خود وارد کند؟

پاسخ ) در گذرنامه خیر ولی در شناسنامه با درخواست کتبی آری.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

آدرس: مشهد بلوار فرامرز عباسی – چهاراه جانباز – برج کیانسنتر ۲ طبقه ۶ واحد ۶۱۰

شماره‌های تماس:  ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و  ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵  قبل از مراجعه تماس حاصل فرمایید.