وکیل تابعیت :

 

اتباع ایران که تبدیل تابعیت کرده و بخواهد به تبعیت اصلی خود رجوع نمایند به محض

در خواست به تابعیت ایران قبول خواهد شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند .

وکیل تابعیت در تهران وکیل تابعیت در کرج 09129170468 وکیل تابعیت در کرج 09129170468 Tabe 

وکیل تابعیت در کرج 09129170468

 آیا می دانستید که ؟ برای ورود به هر  کشور ارایه  گذرنامه و روادید (ویزا) الزامی است .واین گذرنامه در ایران توسط نیروی انتظامی و در خارج از کشور با مامورین کنسولی کشوریا مامورین سیاسی صادر می شود. و مدت این اعتبار 5 سال بوده و فقط برای 5 سالدیگر قابل تمدید است.

تعریف گذرنامه :

مهمترین سندی  که برای ورود به هر کشور یا خروج از هر کشوری لازم است گذرنامه می باشدکه در واقع سند تشخیص هویت بین المللی شخص است.گذرنامه طبق ماده اول قانون گذرنامه سندی است که از طریق ماموران صلاحیتدار دولتمذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت ازخارج به ایران داده می شود.گذرنامه به سه قسمت تقسیم می شود: گذرنامه سیاسی ، گذرنامه خدمت و گذرنامه عادیگذرنامه سیاسی و خدمت از طریق وزارت امور خارجه صادر می شود و به مدت یک سالاعتبار دارد.اما در مورد ماموران ثابت دولت در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ،که تا خاتمه مدت ماموریت آنان گذرنامه اعتبار دارد.بیگانگان بدون تابعیت یا خارجی هایی که به جهاتی قادر به گرفتن گذرنامه نیستندنیروی انتظامی با موافقت سازمان و تایید وزارت امور خارجه می تواند طبق ماده 31

قانون گذرنامه :

قانون گذرنامه برگه گذر بیگانگان صادر نماید.مدت اعتبار این برگ یک سال از تاریخ صدورمی باشد و دارند گان برای هربار خروج از کشور باید اجازه بگیرد.طبق ماده 34 قانون گذرنامه ، اگر هر ایرانی بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشورخارج شود به حبس از دو ماه تا شش ماه یا پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیستهزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.طبق ماده 37 قانون گذرنامه برای افرادی که از گذرنامه دیگری استفاده نمایند یا اسنادو مدارک خلاف واقع را تسلیم نمایند.

مقرر داشته :

هر کس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا دیگریاسناد و مدارک  خلاف واقع یا متعلق به غیر را عالما یا عمدا به مراجع مربوط تسلیم نمایدبه حبس از دو ماه تا شش ماه محکوم می شود و در صورتی که عمل او منجر به صدورگذرنامه شود به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.طبق ماده 38 این قانون هر کس برای ورودیا خروج از کشوراز گذرنامه یا اسناد در حکمگذرنامه که متعلق به دیگری باشد استفاده نماید به حبس از دو ماه تا یک سالمحکوم می شود.

طبق ماده 41 این قانون :

افرادی که هر گونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را که درصادر کردن گذرنامه موثر است بر خلاف واقع بگویند به شرط اینکه از گذرنامه استفاده کنندبه حبس از دو ماه تا شش ماه محکوم می شوند.ضمنا ماده 39 و40 برای مستخدمین دولت برای عبور از خارج از کشور یا صدور گذرنامهبدون رعایت قوانین مربوط اقدامی نمایند مجازات نموده است.

روادید ( ویزا):

روادید یا ویزا به صورت مهری است بر روی اوراق گذرنامه که نوع اجازه و علت ورودو مدت اقامت را نشان می دهد.علاوه بر اینکه برای ورود و خروج از هر کشوری گذرنامه لازم است برای ورود به بعضیازکشور ها اجازه مخصوصی به به نام روادید یا ویزا مورد نیاز است.

انواع ویزا:

ویزای ترانزیت (عبور)ویزای توریستی ( سه ماه اعتبار دارد)ویزای ورود (سه ماه اعتبار دارد)ویزای کثیر المسافره یا ترددی ( مخصوص اتباع امریکا و کانادا می باشد و یک سال اعتباردارد ولی تبعه بیگانه بیش از سه ماه حق اقامت در ایران را ندارد مگر پروانه اقامتداشته باشد)ویزای با حق کار ( مربوط به مشاغل است)ویزای رفت و برگشت

ویزا توسط نماینگان کنسولی در خارجه داده می شود.

برای ورود به ایران گرفتن ویزا از مامورین ایرانی در خارج الزامی است جز کشورهایی کهبا ایران قرداد لغو ویزا امضا کرده اند.این کشورها می توانند بدون ویزا وارد ایران شوندو مدت سه ماه اقامت کنند.ویزا علاوه بر اینکه حق عبور می دهد به بیگانگان حق 90 روز توقف در ایران را به عنوانجهانگرد یا توریست می دهد.مگر اینکه قانون ترتیب خاصی پیش بینی کند.

مواردی که مامورین ایرانی از ورود بیگانه می تواند جلوگیری کند عبارتند از:

در صورتی که صحت اسناد تایید شده را تردید نمایند.اشخاصی که مطابق قانون ایران تبعه ایران محسوب شده با اوراق تابعیت غیر ایرانیبخواهند مسافرت کنند.اگر حضور خارجی در ایران بر ضد امنیت مملکت و یا نظم عمومی و یا به جهاتی دیگریمنافی مصالح مملکتی باشد.اگر خارجی در ایران سابقه محکومیت به جنحه ( جرم) مهم و یا جنایت داشته و یادرمملکت خارجه محکوم به جنحه ( جرم ) و یا جنایت شده باشد.اگر خارجی قبلا از ایران اخراج شده باشد.اگر حضور خارجی در ایران به ملاحظه مصلحت عمومی و یا عملیات منافی عفت( مغایر پاکدامنی ) صلاح نباشد .اگر خارجی نتواند اثبات نماید که وسایل تحصیل معاش خود را در ایران به وسیله سرمایهیا مشاغل مفید خود دارا می باشد.طبق ماده 3 این قانون هر گاه یکی از موانع فوق در موقع ویزا  مامورین ایران در خارجهکشف نکنند یا بعدا موجود شود مامورین مربوط می توانند از دادن اجازه توقف دایمیا موقت خودداری نمایند یا اجازه صادره را لغو نمایند.در هر یک از موارد فوق پس از لغو اجازه صادره نظمیه محل ( نیروی انتظامی) شخص خارجیرا از ایران اخراج خواهد کرد.

مبحث دوم عبور اتباع بیگانه :

در بعضی از کشورها حتی برای عبور از ان کشور و توقف به مدت کوتاه لازم است اجازه خاصیبه عنوان ویزای ترانزیت ( عبور ) از مقامات آن کشور کسب شود.مامورین مرزی مجاز از طرف شهربانی کشور می توانند در مرزهایی که مجاز شناخته شدهبرای دارندگان گذرنامه های معتبر خارجی که قصد عبور از ایران را دارند، بر اساس نظراتقبلی وزارت امور خارجه و رعایت ماده 2 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال1310 برای مدت حداکثر 15 روز با دریافت حتی ویزا طبق تعرفه مربوطه ویزا عبور صادرنمایند.طبق ماده 2 ایین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب خردادسال 1352 صدور ویزای عبور برای افراد زیر با اجازه وزارت امور خارجه امکان پذیرخواهد بود:

افراد بدون تابعیت و یا دارندگان برگ های لسه پاسه خارجی

(برگ عبوری است که از طرف مقامات هر کشور برای افرادی صادر می شود که به مقتضایشغل خود مجبور به عبور از کشور های مختلف می باشند و این برگ به آنها اجازه می دهدکه بدون رعایت تشریفات بازرسی و عوارض گمرکی از مرز یک کشور عبور می نمایند.اتباع دولی که از طرف وزارت امور خارجه تعیین می شوند.

مبحث سوم اقامت اتباع بیگانه :

اقامت موقتاقامت دایمضمانت اجرای مربوط به ورود و اقامت اتباع بیگانهاستثنایات نسبت به مقررات ورود و خروج اتباع بیگانهاقامت دایم در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد.در غیر این صورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می شود.

اقامت موقت:

هرخارجی که بخواهد در ایران اقامت نماید ، مکلف است ظرف 8 روز پس از ورود به ایران خودرا برای تحصیل پروانه اقامت به نیروی انتظامی محل معرفی نماید و برگهای در خواستصدور پروانه اقامت تنظیم ، تکمیل و امضا نموده به انضمام سایر مدارک لازم به نیروی انتظامی محلی که می خواهد در آنجا اقامت کند ، تسلیم نماید.نیروی انتظامی محل پس از رسیدگی مدارک ارایه شده پروانه اقامت موقت با اخذ حقوققانونی صادر و یا پروانه اقامت را صادر نمی کند.دارندگان پروانه اقامت موقت باید محل کار یا اقامت خود را به نیروی انتظامی محل قبلیو ظرف 8 روز ازورود به محل اقامت و یا کارجدید به نیروی انتظامی محل جدید کتبااطلاع دهند.

اقامت دایم :

در صورتی که بیگانه قصد اقامت دایم در ایران را داشته باشد باید با ارایه مدارکذیل خود را معرفی کند :تکمیل سه برگ فرم مخصوصشش قطعه عکس (3 ×2)نامه شرکت و موسسه ای که بیگانه قصد کار در آنجا را دارد مبنی بر معرفی بیگانارایه پاسپورت به مقامات مذکوردر صورتی که بیگانه دارای همسر خارجی باشد ، مدارک ذیل از سوی همسر وی لازم است :تکمیل دو برگ فرم مخصوصپنج قطعه عکس (3×2)نامه شرکت یا موسسه ای که همسر وی در آنجا به کار اشتغال دارد مبنی بر معرفی ویو همچنین سپردن تعهد که بیگانه مذکور در ایران به کار اشتغال نخواهد ورزید.در صورتی که بیگانه دارای اطفال کمتر از 16 سال باشد و این اطفال همراه مادر خود بهایران آمده باشند مشخصات آنها در فرمهای مخصوص مادر قید گردیده و برای هر کدام2 قطعه عکس ضروری است .اگر فرزند آنها بیش از 16 سال داشته باشد برای هر کدام فرم جداگانه تهیه می شودکه نامبرده در ایران کار نکند.هنگام معرفی بیگانه باید خود وی حضور داشته باشد افسر مربوطه بعد از اینکه مدارکو اوراق را بررسی کرد تاریخ معرفی را در پاسپورت منعکس کند مهر و امضا نماید.تمام تشریفات فوق باید ظرف مدت 8 روز از تاریخ ورود تبعه بیگانه انجام شود.در غیر این صورت باید جریمه مقرر در ماده 8 قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه را بپردازد.

اجازه اقامت دایم از طرف نیروی انتظامی مرکز استان یا شهرستانی که خارجی

می خواهد در آن ناحیه اقامتگاه دایمی و قانونی اختیار کند در صورت احراز

هر یک از شرایط زیر پس از موافقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد:

الف- متقاضی دارای 5 سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بودو به هنگام تقاضا به سن 18 سال تمام رسیده باشد.ب- متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بودهو مقام عالی علمی یا شغل یا تخصص او در امور تولیدی و عمرانی به تایید مقاماتصلاحیتدار مملکتی رسیده باشد.ج-  متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی یا متناوب در ایران بوده و خدمات شایستهو ارزنده او به امور عام المنفعه در ایران به تایید مقامات صلاحیتدار مملکتی رسیده باشد.د- متقاضی دارای زن و فرزند ایرانی باشد.ه- متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی یا متناوب در ایران بوده و در امور تولیدیو عمرانی ایران که مورد تایید مقامات صلاحیتدار ایران باشد سرمایه گذاری کرده باشد.و- متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی یا متناوب در ایران بوده و درامد شخصییا حقوق یا مستمری بازنشستگی او به تایید یکی از بانک های مجاز ایران رسیده باشد.

طبق ماده 14 آیین نامه 1352 و تبصره 1 آن :

مسیولین اماکن عمومی موظفند ظرف 24 ساعت پس از ورود خارجی هویت و تاریخ وروداو را ، در فرمهای مخصوص اعلامیه ورود درج و به نزدیکترین کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری( حوزه انتظامی ) تسلیم نمایند .از لحاظ این آیین نامه اماکن عمومی اطلاق می شود به هتلها ، مسافرتخانه ها، پانسونها و به طور کلی همه اماکنی که به نحوی از انحاء مسافر می پذیرند.

ضمانت اجرای مقررات مربوط به ورود و اقامت اتباع بیگانه :

به موجب ماده 15 اصلاحی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1367 اشخاص ذیلبه حبس عزیری از یک تا سه سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم می شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت تریبرای آن معین شده باشد:هر کس تذکره ( گذرنامه ) یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند و یا با علم به جعل بهمجهول بودن آنها را استعمال کند .به موجب نظریه مشورتی وزارت دادگستری هرگاه تبعهخارجی با گذرنامه مجعول وارد کشور شود ، در صورتی که جرم جعل در خارج از کشورایران انجام گرفته باشد ، در ایران به عنوان مرتکب جعل قابل تعقیب نیست و فقط به عنوان

استعمال گذرنامه مجعول طبق بند 1 ماده 15 قانون ورود و خروج اتباع خارجه مصوب

1310 قابل تعقیب و مجازات است.

هر کس عامدا در نزد مامورین ذی مدخل (دخیل ، شایسته ) برای تحصیل گذرنامه و یا جواز اقامتیا جواز عبور ، شهادت کذب  داده و یا اظهار خلاف واقع نماید و یا موضوعاتی را که در تشخیصتابعیت موثر است کتمان نماید و یا گذرنامه و یا جواز اقامت و یا جواز عبور یا ورقه هویتیکه به وسایل مزبورتحصیل شده عامدا استعمال کند.هر کس عامدا بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند و هم چنین هر کسکه از راههای غیر مجاز و یا سرحدات ممنوعه ( مرزهای ممنوع ) عبور نماید .

استثنائات نسبت به مقررات ورود و خروج اتباع بیگانه :

بعضی اشخاص به دلیل موقعیت سیاسی و مخصوصی که دارند از رعایت به ورود و خروجاتباع خارجه مستثنی هستند.طبق ماده 18 قانون ورود و خروج اتباع بیگانه این افراد عبارتند از :کسانی که دارای مصونیت سیاسی هستند.مامرین کنسولی دولت های خارجه و افراد عائله آنهایی که باهم در یک خانه زندگی می کنندو اعضای رسمی آنها.اعضای هیات های اعزامیه دولت های خارجی که با موافقت دولت ایران وارد ایران می شوندو کسان دیگری که دارای ویزای سیاسی مامور ایران باشند.

مبحث سوم خروج اتباع بیگانه:

در مورد خروج بیگانه به موجب مقررات هر کشور لازم است اجازه ای تحصیل شود کهشرایط خاصی ندارد بلکه فقط از نظر اطلاع مقامات کشور است و معمولا به صورت پر کردنبرگه هایی ( فرم ) که مخصوص خروج کشور تنظیم می شود، می باشد.طبق ماده 10 قانون : اجازه خروج از ایران به بیگانگان از طرف مامورین شهربانیمحل اقامت دایمی یا موقتی آنها خواهد بود.بیگانگانی که به ایران وارد می شوند و مدت توقف آنها از 90 روز تجاوز نکند احتیاجی بهویزا خروج ندارندو فقط باید فرم مخصوص خروج را پر کنند و به مامور گمرکی مرزخروجی تسلیم نماید.

مدارک لازم جهت اجازه خروج:

تکمیل یک برگ فرم خروج ، نامه شرکت ، ارائه مفاصای مالیاتی ، گذرنامه ، پروانه کارو پروانه اقامت.تبعه بیگانه پس از گرفتن اجازه باید ظرف 15 روز کشور راترک کند.

وکیل نوین  با داشتن وکلای متخصص در موضوعات مختلف و با تخصوصی کردن 

پرونده های حقوقی ،کیفری و خوانده سعی در هر چه بهتر و سریع تر  انجام دادن

کار حقوقی شما عزیزان را دارد.

شما می توانید با تماس با کارشناسان حقوقی وکیل نوین ،

مشاوره ای تلفنی و یا با اخذ نوبت مشاوره حضوری داشته باشید :

   بهروش :09129170468

 آدرس: کرج-میدان مهران- به سمت گلستان- ساختمان مهران- طبقه 5- واحد 17

گروه تخصصی وکیل نوین 

حسن ما در تخصصی بودن ماست

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد.

مشاوره حضوری حقوقی سراسر کشور 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با بزرگترین گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

جهت معرفی پرونده و مشاوره حضوری مستقیم موکل با خود وکیل کلیک کنید  

وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور 

تابعیت و نحوه گرفتن گذرنامه به این صورت است که تابعیت توسط دولت هر کشور و گذرنامه در ایران توسط نیروی انتظامی و در خارج از کشور با مامورین کنسولی یا مامورین سیاسی صادر می شود.

بیشتر…

وکیل قتل در کرج | مشاوره حضوری در کرج

شرایط و مشخصات  نوع قتل : 

قتل عمد

قصاص نفس :

براساس ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی ایران سه نوع قتل نفس داریم (عمد ، شبه عمد و خطای محض) است. همان طور که در ماده ۲۰۵ آمده است قتل عمد مجازات آن قصاص است و اولیای دم با اجازه ی قاضی می توانند قاتل را قصاص کنند و قاضی می تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری واگذار کند. ( تفویض اختیار )قتل عمد = قتل عمد یعنی شخص قاتل با انجام دادن کاری که هدفش کشتن فرد یا افراد که در یک جمع مشخص نباشد را دارد. چه قصد کشتن این افراد را داشته باشد چه نداشته باشد ولی نتیجه آن به قتل منجر گردد. حتی در جایی که قاتل کاری انجام داده است هدفش و قصدش کشتن کسی نباشد ولی در نتیجه سبب مرگ فرد شود باز هم قتل عمد محسوب می شود. در مواردی که قاتل عملی را انجام می دهد که هدف و قصدش و حتی آن عمل کشنده نباشد ولی شخص متقابل به دلیل پیری ، ناتوانی یا مریضی فوت کند و قاتل نیست به این دلایل آگاه باشد را قتل عمد گفته می شود.طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات در صورتی که قاتل مسلمان را به قتل برساند قصاص می شود و کسی که در قتل معاونت کرده باشد از سه سال تا پانزده سال به آن حبس تعلق می گیرد.

۱- قصد فعل + قصد نتیجه =عمد

۲- قصد فعل +عدم قصد نتیجه + عمل نوعا کشنده است= عمد( اصل آگاهی است ) 

۳- قصد فعل +عدم قصد نتیجه + عمل نوعا کشنده نیست + مجنی علیه ویژگی خاص دارد = عمد ( اصل عدم  آگهی ):   الف ) علم و آگاهی به نوع عمل نسبت به وضعیت فرد     ب) علم و آگاهی به ویژگی خاص مجنی علیه 

۴- قصد فعل + قصد نتیجه + مشخص نبودن فرد = عمد 

قتل شبه عمد

۱- قصد فعل + عمل مشمول جنایات عمدی نیست – شبه عمد :  

الف ) نوعا کشنده نیست  

ب) عدم قصد نتیجه

ج) عدم ویژگی خاص مجنی علیه 

۲- عدم قصد فعل + خطا یا تقصیر جزایی = شبه عمد 

-خطای محض 

نه قصد فعل +نه قصد نتیجه  + تقصر خطایی وجود ندارد = خطای محض

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

وکیل خوب در کرج وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج karaj 1

سلام دنبال وکیل خوب و حرفه ای در کرج هستم به نظر شما توی کرج کدوم وکیل بیشتر مطرحه ؟

سلام بایستی بیان کرد که وکلای خبره بسیاری در شهر کرج حضور دارند که هر کدام شاید در بعضی از پرونده ها برند باشند که متناسب با پرونده شما وکیل متخصص آن متفاوت میباشد برای این منظور سامانه وکیل نوین استارت آپ حقوقی فعال در سراسر کشور  متناسب با هر جرم و موضوع حقوقی وکلای متخصص را در هر شهر شناسایی و به هم میهنان معرفی مینماید . در شهرکرج نیز این سامانه با داشتن وکلای خبره  شما میتوانید پس از مشاوره رایگان تلفنی با تماس به دفتر مرکزی و ارائه موضوع یکی از بهترین وکلای خبره این حیطه مطابق با نظر سنجی هایی که از موکیلن سامانه  وکیل نوین در شهر کرج صورت گرفته است به شما سرور عزیز معرفی میگردد .

برای این منظور و مشاوره مطابق مراحل زیر اقدام نمایید.

 • null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج Phone1

  مرحله اول

  تماس با شماره های :۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ – ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

  (در این مرحله با تماس شما به شماره های فوق مشاوره تلفنی انجام میپذیرد و در صورتی که شما نیاز به مراجعه حضوری با وکیل متخصص نسبت به مشکل بیان شده در کرج داشتید مشخصات شما در سیستم ثبت و مطابق مراحل بعدی صورت میپذیرد.)

 • null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج moshaver 1

  مرحله دوم

  تماس از دفتر به شما ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه

  ( متناسب با موضوع ثبت شده توسط وکلا و کارشناسان ما در مرحله قبل ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه  از دفتر مرکزی به شما تماس حاصل میکنند و آدرس و مشخصات وکیل متخصص را در کرج معرفی مینمایند)

 • null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج Vkaraj

  مرحله سوم

  مراجعه شما به دفتر وکیل در کرج

  (معمولا سعی میشود وکیل مربوطه نزدیک به محل سکونت شما بوده و  در حیطه پرونده شما تخصص کافی را داشته باشد . )

 • null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج List

  مرحله چهارم

  تماس از دفتر به شما جهت نظر سنجی

  (پس از مراجعه  شما از دفتر به شما تماس گرفته و نظر سنجی نسبت به وکیل مربوطه را انجام می دهند که در صورتی که از وکیل مربوطه ناراضی باشید به رایگان وکیل دیگری معرفی میگردد ، قابل ذکر است در صورتی که نمره امتیاز دهی به وکیل پایین باشد دیگر به آن وکیل شخصی ارجاع نمیگردد)

 • null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج vakil

  مرحله پنجم

  پیگیری پرونده شما در تمامی مراحل رسیدگی

  (چنانچه مراجعه حضوری شما به قرار داد منتهی گردید در روند پرونده واحد حمایت از موکلین از دفتر مرکزی با وکیل تماس و از وکیل محترم گزارش پرونده را اخذ و در صورت کم کاری برخورد میگردد .دقت شود بهبود این پیگیری ها منوط به همکاری مساعد موکل به دفتر مرکزی بوده که در نظر سنجی ها شرکت نماید.)

با یکی از شماره تلفن های تماس بگیرید.

۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸-۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳

مرحله دوم مشاوره وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج moshave 6

چطوری درکرج بدون مراحل بالا سریع تماس بگیرم و مشاوره بگیرم؟

راهنمای انتخاب وکیل درکرج
مشاوره تلفنی وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج 712843 2

02122221663 - 091291704687

null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج lawyer 2
null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج lawyer 2

تخصص

بعد از انتخاب وکیل بر اساس پرونده شما متخصص ترین وکیل در کرج به شما معرفی خواهد شد.
null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج money
null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج money

بازگشت وجه

حق الزحمه وکیل تا زمانی که شما از مشاوره راضی نیاشید به وکیل پرداخت نخواهد شد و در صورت نارضایتی وجه به شما بازگردانده خواهد شد.
null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج cryptocurrency
null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج cryptocurrency

اطمینان

تمام وکلای وکیل نوین در کرج اجازه فعالیت دارند از فیلتر های مختلفی رد شده اند و دارای تجارب بسیار زیادی هستند.
null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج incognito
null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج incognito

محرمانه

تمام اطلاعات مشاوره و پرونده شما نزد وکلای وکیل نوین کاملا محرمانه و امن می باشد.
null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج racing
null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج racing

سرعت

پس از اعلام نیاز به مشاوره یا درخواست وکیل از سمت شما،سریعا از دفتر مرکزی مشهد با شما تماس گرفته خواهد شد و زمان مشاوره را به شما اعلام خواهد کرد.
 • null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج vb

  به دنبال وکیل در کرج هستید؟

 • null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج vb2

  نمیدانید کدام وکیل درکرج تخصص کافی برای پیگیری پرونده شما را دارد؟

 • null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج vb3

  اولین بار هستش که دارای پرونده حقوقی در کرج شده اید و نیاز به راهنمایی دارید ؟

 • null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج kb4

  از شما شکایت شده و نمیدانید چگونه مستند به قانون پاسخش را بدهید ؟

 • null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج if 174 man pilot 2 3099498

  میخواهید فقط مشاوره بگیرید و شخصا از پرونده تان دفاع کنید ؟

 • null وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج vakil1

  وکیل نوین در کرج تمام خدمات بالا را به شما ارائه می دهد...

مطالب مفید حقوقی , کیفری , خانواده درکرج

معرفی وکیل در اهواز وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج 1
معرفی وکیل در کرج وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج 2
معرفی وکیل در کرج وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج 3
معرفی وکیل در کرج وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج Untitled 1
معرفی وکیل در کرج وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج Untitled 1 2
معرفی وکیل در کرج وکیل وکیل در کرج | مشاوره تلفنی رایگان | معرفی وکیل خوب درکرج | بهترین وکیل در کرج 4