دعوی مطالبه وجه با ارائه دادخواست مطالبه وجه به جریان می افتد وسپس مرجع ذی صلاح بدهکار را پس از ارسال اظهارنامه مطالبه وجه وی را به دادگاه احضار نموده و محکوم به پرداخت وجه معین می کند. بیشتر…