نزاع و درگیری در هر مکانی ممکن است رخ دهد و به دلیل پایین آمدن آستانه تحمل مردم ممکن است با کوچکترین اختلافی ،دعوا و نزاع رخ دهد بنابراین مردم با یکدیگر درگیر می شوند بدون اینکه بدانند که جرمی انجام می دهند. بیشتر…
جرم سیاسی جرمی است که هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌ های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌ زدن به اصل نظام را داشته باشد. بیشتر…
 کرامت انسانی و اشرف مخلوقات بودن انسان می طلبد که موهبتی که خداوند به انسان داده، حفظ کرده و این موهبت را همانقدر پاک و مطهر هنگام قبض روح به خداوند برگرداند.بنابراین،  باید تا جایی که می تواند تقوا پیشه کرده و از هوی و هوس ها جلوگیری کند. بیشتر…

حکم اشتباه قاضی چه مسئولیتی دارد؟+وکیل تهران 

 

مفهوم مسؤوليت مدني قاضي :

درباره مفهوم مسؤوليت مدني بايد گفت كه:

«در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد در برابر او مسؤوليت مدني دارد.» بنابراين مسؤوليت مدني قاضي را مي‏توان به صورت زير تعريف نمود: «هرگاه قاضي در نتيجه تصميمات قضايي خود اعم از حكم يا قراردر خصوص دعوايي، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زيان ديده شناخته شود مسؤوليت مدني دارد.» به موجب قانون، نوعي رابطه ديني بينزيان ديده و قاضي بوجود مي‏ آيد كه بر مبناي آن شخص زيان ديده، طلبكار و قاضي، بدهكار مي‏شود و موضوعِ بدهي، جبران خسارت است و در بسياري موارد علاوه بر اين مسؤوليت، قاضي مسؤوليت كيفري نيز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهايي افزون بر اين مسؤوليت پيش ‏بيني نموده است. مسؤوليت مدني قاضي تنها در موارد تقصير يا سوء نيت و يا خطاهاي سنگين كه در حكم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهي كه در آن عنصر عمد و سوء نيت وجود ندارد.

منابع مسؤوليت مدني قاضي  در قوانین:

 1. قانون اساسي:

بند ج اصل دوم قانون اساسي ذکر کرده که جمهوري اسلامي، نظامي است كه از راه نفي هرگونه ستم‏گري و ستم‏ كشي و سلطه‏ گري و سلطه ‏پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي واجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‏كند و طبق بند 6 تا 9 اصل سوم اين قانون، هرگونهاستبداد و خوكامگي و انحصارطلبي بايد محو شود و در حدود قانون، آزادي هاي سياسي و اجتماعيتأمين گردد و تبعيضات ناروا از بين رفته وامكانات عادلانه براي همگان ايجاد شود. و بموجب بند 14 هميناصل دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد ملت را تأمين كند و امنيت قضايي عادلانه براي عموم مردمو مساوات در برابر قانون را براي همگان حفظ و تأمين نمايد. بموجب اصل بيستم همه افراد ملت اعم از زنو مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيبا رعايت موازين اسلامي برخوردارند. بر اساس اصل بيست و دوم، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغلاشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. 

طبق اصول سي و دو تا سي و نهم اين قانون، هيچكس را نمي‏توان دستگير نمود

مگر به حكمي كه قانون معيّن مي‏كند،

 در صورت بازداشت بايد موارد اتهام با ذكر دلائل فورا بصورت كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثرظرف مدتبيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد،متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‏شود.دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هيچ كس را نمي‏توان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد اصحاب دعوا حق انتخاب وكيل دارند، حكم به مجازات و اجراي آن بايد از طريق دادگاه صالح، آنهم به موجبقانون باشد.همچنین اصل، برائت است يعني هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‏شود مگر اينكه جرم او در دادگاهصالح ثابت گردد.هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت،اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصلطبق قانون مجازات مي‏شود. هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيدشده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. از مجموع اصول مزبور استنباط مي‏شود كه طبققانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جان، مال،آبرو و حيثيت اشخاصداراي احترام خاص بوده و قانونگذار تعدّي به آنها را تحت هيچ شرايطي بدون مجوز قانوني مجازندانسته است و تخطياز اين اصول موجب مسؤوليت كيفري يا مدني متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همين اساس مسؤوليت مدني دولتو اشخاصي كه تقصير آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده كه

در اصل يكصدوهفتادويك مقرر داشته شده:

«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنويمتوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي خاص است و در غير اينصورت خسارت بوسيلهدولت جبرانمي‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‏گردد.» بنابراين قانون اساسي، اصل مصونيت قضايي را بطور مطلق نپذيرفته و  براي قضات در مواردي كه مقصر باشند در برابر اشخاص زيانديده، مسؤوليت مدني پيش‏ بيني كرده است که اين امرحكايت از اهميت موضوع در نظر قانگذار دارد و ساير قوانين درپرتو اين اصل بايد تنظيم و تدوين و يا تفسير شود.
 1. قانون مجازات اسلامي:

 ماده 58 قانون مجازات اسلامي با اندكي تغيير، تكرار مفاد اصل 171 قانون اساسي است، اين ماده مقررداشته است: «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يامعنوي متوجه كسي گردد،در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصّر طبق موازين اسلامي ضامن است ودر غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران مي‏شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضيموجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعادهحيثيتاو اقدام شود.»در اين ماده نيز قانون‏گذار به پيروي از اصل 171 ق.اساسی در صورت تقصير، قاضي را در برابر زيانديده مسؤول شناختهو در اثر اشتباه و خطا، مسؤوليت مدني دولت رامفروض دانسته است زيرا احتمال خطا و اشتباه درامر خطير قضاوت،تا حدود زيادي قابل پيش ‏بيني است و اگرقضات در برابر خطاهاي شغلي خويش نيز مسؤول شناخته شوند استقلال قضايي و قاطعيت تصميم ‏گيري را ازدست مي‏دهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول اين منصب تقليل مي‏يابند.اما در قانون مجازات اسلامي در خصوص زيانهايمعنوي به تبع قانون اساسي، صرفا اعاده حيثيت پيش‏ بيني شده است و كيفيتآن و يا قابليت تقويم آن به وسيلهمال مورد توجه قرار نگرفته است.مسئولیت مدنی و کیفری مامورین دولتی و مراجع قضایی :در خصوص مسؤوليت مدني و كيفري مأمورين دولتي و مراجع قضايي كه مرتكب جعل و تزوير شوند ماده 534 قانونمجازات اسلامي مقرر داشته است: «هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي كهدر تحرير نوشته‏ ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن راتغييردهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيحياصحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‏هاي اداري و جبران خسارتوارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.»ماده 597 قانون مجازات اسلاميدر خصوص مسؤوليت مدني ناشي از امتناع از رسيدگي به دعاوي ماده 597 قانون مجازات اسلامي مقررداشته است: «هر يك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و باوجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانوناز قبول شكايت يا رسيدگي بهآن امتناع كند يا يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تايكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي‏شود و در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.» بموجب اين ماده هرگاه در اثر امتناع قاضي از رسيدگي به دعواي شخص و يا تأخيردر صدور حكم و يا رفتار بر خلاف قانون قاضي، خسارتي به شخص وارد شود مسؤول مدني داشته و بايد خسارات وارده را بپردازد.مخفی کردن و معدوم ساختن نوشته و اسناد و اوراق : معدوم يا مخفي ساختن نوشته، اوراق يا اسنادي كه به قاضي سپرده شده و يا تحويل آنها به اشخاصي كهممنوع است موجب حبس و جبران خسارت مي‏گردد و ماده 604 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص مي‏گويد:«هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري نوشته ‏ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنانسپرده شده يا براي انجام وظايفشانبه آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه بهلحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي‏باشدعلاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.» اظهار نظر يا اقدام بر خلاف حق و از روي غرض‏ورزي بموجب ماده 605 قانون مجازات اسلامي موجب مسؤوليتمدني قاضي مي‏شود و اين ماده مقرر مي‏دارد: «هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي دولتي براياينكه متهم يرای مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد بر حبساز شش ‏ماه تا سهسال محكوم مي‏گردد….»مواد 570  تا 587 قانون مجازات اسلامي علاوه بر مواد مذكور كه در آن به مسؤوليت مدني قاضي تصريح شده است، مواد 570  تا 587 قانون مجازاتاسلامي نيز مجازات هايي را براي قضات و اشخاص دولتي كه از وظايف خود تخطي كنند پيش ‏بيني كرده است.تا قبل از تصويب قانون تعزيرات در دوم خرداد ماه 1375 براي تخلّفات قضات مسؤوليت مدني پيش‏ بيني نشده بودو اين قانون خود تحوّلديگري است بسوي محدود ساختن مصونيت قضايي و حركت به سويي است كه مسؤوليتمدني بيشتري را براي قضات در نظر بگيرد تا بدين وسيله از سوء استفاده و قانون شكني و تقصيرهاي عمدي اشخاصكه به جايگاه و موقعيت خطيراين شغل توجه ندارند جلوگيري كند. 

مزاحمت های خیابانی | وکیل کیفری

 مزاحمت های خیابانی یکی از شکلهای تبعیض جنسیتی شامل رفتارهای کلامی و غیر کلامی منند متلک گفتن و چشم چرانی و…که کمتر مورد توجه محققان علوم اجتماعی قرار گرفته است.

مزاحمت های خیابانی

به موجب قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هرکس در اماکن عمومی یا در معابر متعرض یا مزاحم زنان و اطفال شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوؤن و حیثیت به آنها توهین نماید..به حبس از دوتا شش ماه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.
با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :اسامی وکلای وکیل نوین :۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )۳- دکتر علی موسوی بایگی ( وکیل پایه یک دادگستری  )۴-وکیل خانم صداقتی(مقطع دکتری)۵-وکیل خانم کبری داوودی(وکیل پایه یک دادگستری)۶-آقای سید محمود حسینی (وکیل پایه یک دادگستری) 

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

وکیل پرونده های مزاحمت تلفنی در تهران

  

تلفن تماس و مشاوره : ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

این مجموعه با حضور وکلا و متخصصین  در حوزه جرایم رایانه ای و کیفری این گونه پرونده ها را با حد اکثر تلاش خود آن را به سمت موفقیت سوق میدهد . تمایز گروه وکلای نوین با دیگر مراکز در این می باشد که با ارجاع هر پرونده وکیل متخصص آن ارجاع میگردد.

ارسال پیامک های #توهین آمیز و تماس تلفنی مکرر ایجاد #مزاحمت

مستند به ماده ۶۴۱ قانون مجازات :

⚖ هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کنندعلاوه بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. حکم این ماده مربوط به تلفن ثابت و همراه اعم از اینکه : همراه اول،، ایرانسل یا هر شرکت دیگری باشد قابل تسری است. همچنان که مزاحمت تلفنی سایر مشترکین به راحتی قابل پیگیری است. مشترکین ایرانسل نیز به راحتی قابل تعقیب هستند. البته به کلیه دارندگان سیم کارت های ایرانسل توصیه می گردد که سیم کارت تلفن خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت گم شدن سیم کارت فوراً مراتب را به شرکت ایرانسل اطلاع دهند.چنانچه شخصی مزاحم تلفنی بشود به کجا بایستی در تهران برای شکایت مراجعه کنیم

مشاوره حضوری حقوقی سراسر کشور 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

 

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور 

مزاحمت تلفنی | وکیل مشهد

 

ارتباط با وکیل و اخذ نوبت مشاوره حضوری و تلفنی

و انعقاد وکالت (کیفری،خانواده،حقوقی)

۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷

 

وکیل نوین سامانه  تخصصی معرفی وکیل باکادری مجرب و متخصص درزمینه های کیفری حقوقی خانواده قبول مشاوره و انعقاد وکالت 

تماس باشماره:۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

ارسال پیامک های #توهین آمیز و تماس تلفنی مکرر ایجاد #مزاحمت

مستند به ماده ۶۴۱ قانون مجازات :

⚖ هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند

علاوه بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم

خواهد شد. حکم این ماده مربوط به تلفن ثابت و همراه اعم از اینکه : همراه اول، ایرانسل یا

هر شرکت دیگری باشد قابل تسری است. همچنان که مزاحمت تلفنی سایر مشترکین

به راحتی قابل پیگیری است. مشترکین ایرانسل نیز به راحتی قابل تعقیب هستند. البته به

کلیه دارندگان سیم کارت های ایرانسل توصیه می گردد که سیم کارت تلفن خود را در اختیار

دیگران قرار ندهند و در صورت گم شدن سیم کارت فوراً مراتب را به شرکت ایرانسل اطلاع دهند.

 

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :

اسامی وکلای وکیل نوین:

۱ -وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )

۲ -وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )

۳-دکترعلی موسوی ( وکیل پایه یک دادگسشتری )

۴-وکیل خانم صداقتی(مقطع دکتری)

۵-وکیل خانم کبری داوودی(وکیل پایه یک دادگستری)

۶-اقای سید محمود حسینی (وکیل پایه یک دادگستری)

 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور 

مجازات صدور چک با علم به مسدود بودن حساب

 مجازات صدور چک در قانون عبارتست از اینکه: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حد اکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد.طبق قانون هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است. پس برای شخصی که با علم به بسته بودن حساب خود، چک صادر نماید سه مجازات تعیین شده است:حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک (یعنی دو سال حبس)ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سالاجرای حتمی مجازات یعنی اینکه قاضی نمی‌تواند این مجازات‌ها را تعلیق نماید و به محکوم علیه امتیاز داده شود تا یک مدت از زندان را به شرط عدم ارتکاب جرم دیگر آزاد باشد.با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :

اسامی وکلای وکیل نوین :

۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )۳- دکتر علی موسوی ( وکیل پایه یک دادگستری )۴-وکیل خانم صداقتی(مقطع دکتری)۵-وکیل خانم کبری داوودی(وکیل پایه یک دادگستری)۶-سید محمود حسینی ( وکیل پایه یک دادگستری ) 

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

مجازات صدور چک بی محل صدور چک مجازات صدور چک بی محل در قانون photo 2018 02 25 13 23 39 300x300

مجازات صدور چک در قانون عبارتست از اینکه: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حد اکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد.

 

مجازات صدور چک با علم به مسدود بودن حساب

طبق قانون هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است. پس برای شخصی که با علم به بسته بودن حساب خود، چک صادر نماید سه مجازات تعیین شده است:حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک (یعنی دو سال حبس)ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سالاجرای حتمی مجازات یعنی اینکه قاضی نمی‌تواند این مجازات‌ها را تعلیق نماید و به محکوم علیه امتیاز داده شود تا یک مدت از زندان را به شرط عدم ارتکاب جرم دیگر آزاد باشد.

به طور کلی به سه طریق میتوان برای چک اقدام کرد:

۱-حقوقی :

که همان روال عادی دادگاه است و به صورت حقوقی در دادگاههای عمومی حقوقی قابل پیگیری می باشد.

۲- ثبتی :

که در این روش از طریق اداره ثبت اقدام می شود به این صورت که از اموال شخص صادر کننده چک استعلام گرفته می شود و اگر اموالی داشته باشد توقیف می شود.پیگیری حقوقی اگر مبلغ چک کمتر از بیست میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و اگر بالای بیست میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه میباشد .

۳- کیفری :

در این روش دارنده پک بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه ظرف مدت ۶ ماه میتوان از صادر کننده چک به صورت کیفری شکایت نمود .✍شاکی باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید چک،برای برگشت زدن آن اقدام کند و نیز تا ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت نماید.شکایت کیفری را فقط علیه صادر کننده میتوان مطرح کرد.در فرآیند شکایت کیفری،کسانی که پشت چک را امضا کرده اند،مسئولیتی ندارند.واگذار کردن چک به دیگری،قبل از برگشت خوردن،چک را حقوقی نمی کند؛اما اگر پس از برگشت خوردن،چک را انتقال دهید،چک حقوقی خواهد شد.

مواردی که صادر کننده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:

ثابت شود چک سفید امضا داده شده است. در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد. چک بابت تضمین باشد. وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده است. چک بدون تاریخ یا وعده دار صادر شده باشد.با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد : اسامی وکلای وکیل نوین :۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )۳- دکتر علی موسوی ( وکیل پایه یک دادگستری )۴-وکیل خانم صداقتی(مقطع دکتری)۵-وکیل خانم کبری داوودی(وکیل پایه یک دادگستری) 

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

جرم حضور در منازعه و درگیری

 جرم حضور در منازعه و درگیری در قانون مجازات اسلامی اینگونه آمده است: هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگاندر نزاع برحسب مورد به مجازات حبس محکوم می شوند .

وکالت تخصصی پرونده های جزایی شماره تماس برای اخذ نوبت و مراجعه حضوری

۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

‎جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟

‎ بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات حبس محکوم می‌شوند.‎ موضوع تامین امنیت و آسایش امری است که بسیار مورد توجه حاکمان و مسئولان هر جامعه است. چون اگر در جامعه ای امنیت و آسایش حکفرما نباشد اهداف بلند مدت و حتی میان مدت حاکمان جامعه فراهم نخواد شد و زمینه بسیاری از مشکلات و جرایم به وجود می‌آید.‎لذا قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران هم به این موضوع توجه کرده و در قوانین بر امر آسایش و امنیت جامعه تاکید فراوانی کرده اند.‎در قانون مجازات اسلامی به موضوع منازعه اشاره شده است که به نوعی مخل امنیت و آسایش عمومی مردم است.‎در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی برای جرم نزاع مجازات حبس در نظر گرفته شده است.‎ماده ۶۱۵: هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:‎۱-در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال .‎۲- در صورتی که منتهی به نقض عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.‎۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.‎تبصره ۱- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.‎تبصره ۲- مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :اسامی وکلای وکیل نوین :۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )۳- وکیل علی موسوی ( مقطع دکتری )۴-وکیل خانم صداقتی(مقطع دکتری)۵-وکیل خانم کبری داوودی(وکیل پایه یک دادگستری)۶- وکیل سید محمود حسینی  (وکیل پایه یک دادگستری)  

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور 

‎جرم حضور در منازعه و درگیری | وکیل مشهد

  

وکالت تخصصی پرونده های جزایی

در مشهد

شماره تماس برای اخذ نوبت و مراجعه حضوری

۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷

‎جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟

‎ بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات حبس محکوم می‌شوند. موضوع تامین امنیت و آسایش امری است که بسیار مورد توجه حاکمان و مسئولان هر جامعه است. چون اگر در جامعه ای امنیت و آسایش حکم فرما نباشد اهداف بلند مدت و حتی میان مدت حاکمان جامعه فراهم نخواهد شد و زمینه بسیاری از مشکلات و جرایم به وجود می‌آید. ‎لذا قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران هم به این موضوع توجه کرده و در قوانین بر امر آسایش و امنیت جامعه تاکید فراوانی کرده اند. ‎در قانون مجازات اسلامی به موضوع منازعه اشاره شده است که به نوعی مخل امنیت و آسایش عمومی مردم است.‎در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی برای جرم نزاع مجازات حبس در نظر گرفته شده است.‎ماده ۶۱۵: هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان چه در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:‎۱-در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال .‎۲- در صورتی که منتهی به نقض عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.‎۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.‎تبصره ۱- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.‎تبصره ۲- مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :

اسامی وکلای وکیل نوین در مشهد :

۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )

۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )

۳- دکتر علی موسوی ( وکل پایه یک دادگستری )

۴-وکیل خانم صداقتی(مقطع دکتری)

۵-وکیل خانم کبری داوودی(وکیل پایه یک دادگستری)

۶- وکیل سید محمود حسینی (وکیل پایه یک دادگستری)

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با بزرگترین گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

 

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور 

شرایط شکایت کیفری | فیلم |وکیل خوب

 شرایط  شکایت کیفری برای چک عبارتند از اینکه که چک سفید امضا یا بابت تضمین یا دارای شرط یا بدون تاریخ  و یا وعده دار نباشد،و در صورتی که این شرایط را نداشته باشد چک حقوقی است.شاکی باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید چک،برای برگشت زدن آن اقدام کند و نیز تا ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت نماید.شکایت کیفری را فقط علیه صادر کننده میتوان مطرح کرد.در فرآیند شکایت کیفری، کسانی که پشت چک را امضا کرده اند،مسئولیتی ندارند.واگذار کردن چک به دیگری،قبل از برگشت خوردن،چک را حقوقی نمی کند؛ اما اگر پس از برگشت خوردن،چک را انتقال دهید،چک حقوقی خواهد شد.

مواردی که صادر کننده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:

ثابت شود چک سفید امضا داده شده است.در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد. چک بابت تضمین باشد. وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده است. چک بدون تاریخ یا وعده دار صادر شده باشد.با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :اسامی وکلای وکیل نوین :۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )۲ – دکتر حمید رضا گوهریان ( وکیل پایه یک دادگستری عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )۳- دکتر علی موسوی بایگی ( وکیل پایه یک دادگستری )۴-وکیل خانم صداقتی(مقطع دکتری)۵-وکیل خانم کبری داوودی( وکیل پایه یک دادگستری)۶- وکیل سید محمود حسینی ( وکیل پایه یک دادگستری)

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

شرایط شکایت کیفری چک|وکیل مشهد

  

وکالت تخصصی پرونده های چک

در مشهد

شماره تماس برای اخذ نوبت و مراجعه حضوری

۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷

برای راهنمایی بهتر مشاوره حضوری توصیه می گردد

 ✍شاکی باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید چک،برای برگشت زدن آن اقدام کند و نیز تا ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت نماید.شکایت کیفری را فقط علیه صادر کننده میتوان مطرح کرد.در فرآیند شکایت کیفری،کسانی که پشت چک را امضا کرده اند،مسئولیتی ندارند.واگذار کردن چک به دیگری،قبل از برگشت خوردن،چک را حقوقی نمی کند؛اما اگر پس از برگشت خوردن،چک را انتقال دهید،چک حقوقی خواهد شد.مواردی که صادر کننده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:ثابت شود چک سفید امضا داده شده است. در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد. چک بابت تضمین باشد. وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده است. چک بدون تاریخ یا وعده دار صادر شده باشد.

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :

اسامی وکلای وکیل نوین :

۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )

۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )

۳- دکتر علی موسوی ( وکیل پایه یک دادگستری )

۴-وکیل خانم صداقتی(مقطع دکتری)

۵-وکیل خانم کبری داوودی(وکیل پایه یک دادگستری)

۶- وکیل سید محمود حسینی (وکیل پایه یک دادگستری)

 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور

سوال و جواب در مورد چک|فیلم | وکیل چک تهران

   

مشاوره ی حقوقی مجازی و حضوری

ارتباط با وکلای مجرب

تخصص در حیطه پرونده های مربوط به چک

(درتهران)

تماس باشماره : ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

سوال :

حالا هرکاغذی که داخلش مبلغ نوشته باشند میشه گفت چک؟

جواب:

خیر.زمانی چک محسوب میشود که طرف پرداخت کننده اش (یعنی بانک)تحت مجوز بانک مرکزی باشه.بنابراین اون کاغذهایی که پرداخت کننده اش یک موسسه مالی واعتباری است دیگر چک نیست.

سوال:

پس به اینا چه گویند؟

جواب:

کاغذی که پرداخت کننده اش یک موسسه مالی واعتباری است حواله میگویند.

سوال :

حالا چه فرقی میکند مگر چک با حواله هردوی معتبر نیستند؟

جواب:

بله.هردوی آنها معتبر هستند اما باهم خیلی تفاوت دارند و مهم ترین تفاوت اینه که چک بوسیله قانون حمایت میشه(قانون صدور چک)اما حواله یک سند عادی طلب هست.

سوال :

خب فایده حمایت قانون چیه؟

جواب :

فایده اون در روشهای وصول اونه.به عبارتی برای وصول وجه چک شما به سه طریق میتوانید اقدام کنید:

راه های وصول چک

۱)ازطریق اداره ثبت میتوان اقدام کرد.۲)ازطریق دادگاه کیفری زندانی کنید وی را و گاهی اوقات تا دوسال حبس هم دارد (دراینده توضیح خواهم داد)۳)ازطریق دادگاه حقوقی.(میتوان ضمن دادگاه حقوقی تامین خواسته بدید تابه دیگری انتقال ندهد) ولی با حواله موسسات مالی و اعتباری فقط میتوان مطالبه وجه بدید یعنی فقط راه سوم. بدتر اینکه نمیتوان تامین خواسته داد ودیگر اینکه باید پول زیادی را نزد صندوق دادگستری سپارد.پس چک بگیرید تاازهر سه راه حل بتوانید استفاده کنید.درست مثل اینکه شما برای رفتن به خونه از سه مسیر میتونید برید و اگر یک راه بعلت تخریب جاده و دیگره بابت مترو مسدود باشد..میتوانید از دیگر مسیر ها استفاده کنید.(کسی که گرز و شمشیر و سپر داره از کسی فقط سپر داره خیلی قدرتمند تره!!!)

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با بزرگترین گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

 

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

پرسش و پاسخ در مورد چک | وکیل خوب

 پرسش و پاسخ هایی که در این مقاله در مورد چک مطرح می شود ممکن است سوال بسیاری از شما دوستان ارجمند باشد ،ما سعی نموده ایم بهترین و کاربردی ترین پاسخ ها را به سوالات شما عزیزان بدهیم.امید است مثمر ثمر واقع شود.

حالا هرکاغذی که داخلش مبلغ نوشته باشند میشه گفت چک؟

پاسخ :

خیر.زمانی چک محسوب میشود که طرف پرداخت کننده اش (یعنی بانک)تحت مجوز بانک مرکزی باشه.بنابراین اون کاغذهایی که پرداخت کننده اش یک موسسه مالی و اعتباری است دیگر چک نیست.
پس به اینا چه گویند؟

پاسخ :

کاغذی که پرداخت کننده اش یک موسسه مالی واعتباری است حواله میگویند.
حالا چه فرقی میکند مگر چک با حواله هردوئ معتبر نیستند؟

جواب:

بله.هردوی انها معتبرهستند اماباهم خیلی تفاوت دارند و مهم ترین تفاوت اینه که چک بوسیله قانون حمایت میشه(قانون صدور چک)اما حواله یک سند عادی طلب هست.
خب فایده حمایت قانون چیه؟

پاسخ :

فایده اون در روشهای وصول اونه.به عبارتی برای وصول وجه چک شما به سه طریق میتوانید اقدام کنید:

راه های وصول چک

۱)ازطریق اداره ثبت میتوان اقدام کرد.۲)ازطریق دادگاه کیفری زندانی کنید وی را و گاهی اوقات تا دوسال حبس هم دارد (دراینده توضیح خواهم داد)۳)ازطریق دادگاه حقوقی.(میتوان ضمن دادگاه حقوقی تامین خواسته بدید تابه دیگری انتقال ندهد)ولی با حواله موسسات مالی و اعتباری فقط میتوان مطالبه وجه بدید یعنی فقط راه سوم.بدتر اینکه نمیتوان تامین خواسته داد ودیگر اینکه باید پول زیادی را نزد صندوق دادگستری سپارد.پس چک بگیرید تاازهر سه راه حل بتوانید استفاده کنید.درست مثل اینکه شما برای رفتن به خونه از سه مسیر میتونید برید و اگر یک راه بعلت تخریب جاده و دیگره بابت مترو مسدود باشد..میتوانید از دیگر مسیر ها استفاده کنید.(کسی که گرز و شمشیر و سپر داره از کسی فقط سپر داره خیلی قدرتمند تره!!!)

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امورارجاع میگردد.

 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلای خود در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

 

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

اعسار و معسر | تکلیف دادگاه در بررسی و احراز اعسار

اعسار و معسر

هرکسی که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما وقتی مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی می‌کند، از نظر شرعی و قانونی، می‌توان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود؛البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمی‌خواهد بدهی خود را بپردازد و در صورتیکه، مدیون مالی نداشته باشد یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، در این صورت شرع و قانون، به حاکم اجازه داده تا به وی مهلت بدهد یا دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود.

تکلیف دادگاه در بررسی و احراز اعسار

طبق ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار او اقدام کند.در کتاب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نوشته یاسر میرزا جعفری بیان شده این ماده نوعی تحصیل دلیل محسوب می گردد، منتها با این فرق که به نوعی دادگاه در تحصیل آن ملزم می باشد.قانونگذار با این مقرره سعی بر این داشته تا حکم ماده ۷ قانون موصوف یا همان ایجاد تفکیک بین دیون را تعدیل نماید. به عبارتی دیگر درست است که در برخی موارد خواهان اعسار را از بار اثبات ادعایش معاف نموده است و باری بر دوش خوانده اعسار قرار داده است، این در حالی است که در این مقرره حمایت کامل خود را از خوانده اعسار یا همان محکومٌ له دعوای اصلی ابراز نموده است.به طور مثال :در دعوای مطالبه مهریه زوجه مکلف به اثبات معسر نبودن زوج خواهد بود. این درحالی است که وی برای اثبات ملائت زوج مطابق این ماده مطابق ظاهر حتی نیازی به درخواست از دادگاه مبنی بر شناسایی اموال محکومٌ علیه (زوج) نخواهد داشت، چه اینکه خود دادگاه باید راساَ اقدام به شناسایی اموال زوج مدعی اعسار کند.

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

مشاوره حقوقی در زمینه جرم تهدید در تهران|وکیل کیفری

 

 

آیا هر تهدیدی جرم محسوب می شود؟

خیر هر تهدیدی جرم نمی باشد چنانکه اگر شخصی، دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمت های خود ادامه بدهد باتوجه مدارکی که دارد نزد مراجع قضایی شکایت خواهد نمودچنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نمی باشد.لازم به ذکر است که تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل،ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود و یا بستگانش تهدید نماید به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نماید.

شرایط تهدید:

برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد که آنها را بر می شماریم:۱) تهدید کننده قادر به انجام باشد.۲) با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد.۳)باید نسبت به شخص یا اشخاص معین صورت گیرد.تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار میگیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.

مجازات جرم تهدید:

هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نمایدو یا سند و نوشته ای که متعلقبه او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.هرگاه کسی دیگری را به هر نحوی تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشدبه مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد”با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص درآن امور ارجاع میگردد :۱: وکیل محمد باقر بهروش   ( قاضی بازنشسته  و وکیل پایه یک دادگستری  )۲ :دکتر علی موسوی بایگی ( وکیل پایه یک دادگستری )۳ : وکیل حمید رضا گوهریان ( دکترای حقوق عمومی ، استاد دانشگاه )۴ : وکیل خانم صداقتی ( مقطع دکتری )۵ : وکیل خانم کبری داودی ( وکیل پایه یک دادگستری )۶ : وکیل سید محمود حسینی( وکیل پایه یک دادگستری )

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

 

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

وکیل مشروبات الکلی

 

مشاوره حقوقی مصرف الکل 

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری 

تماس: ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

 

معرفی الکل

الکل و مشروبات الکلی نوعی ماده مخدر است که در مقایسه با سایر مواد مخدر، راحت تر در اجتماع پذیرفته می شود. با این حال، قدرت اعتیادآوری آن به هیچ عنوان کمتر از سایر انواع مواد نیست. از لحاظ علمی، الکل در زمره موادی دسته بندی می شود که فعالیت بدن را کند کرده و سرعت  عملکرد های حیاتی آن را کاهش می دهد. در نتیجه فردی که الکل مصرف می کند به سختی  راه می رود، بریده بریده صحبت می کند، و قادر نیست که به سرعت از خود عکس العمل نشان دهد. الکل پس وارد شدن به بدن، از طریق مویرگ های موجود در دیواره معده و روده کوچک به آرامی وارد جریان خون شده و ظرف مدت چند دقیقه از زمان نوشیده شدن، از طریق سیستم گردش خون، به مغز می رسد. در این زمان تاثیرگذاری الکل بر بدن آغاز شده و سرعت عملکرد سلول های  عصبی بدن کاهش پیدا می کند. همچنین الکل موجود در جریان خون به داخل کبد نیز وارد شده و در آنجا طی فرایندی تصفیه شده و به یک ماده غیر سمی تبدیل می شود. در هر نوبت، کبد تنها قادر به تصفیه کردن میزان خاصی الکل می باشد و در صورتی که حجم الکل مصرف شده از آن مقدار بیشتر باشد، تصفیه نشده و به گردش در جریان خون ادامه می دهد. مصرف بسیار زیاد الکل، باعث کند شدن فرایند تنفس شده و به علت کمبود و نرسیدن اکسیژن کافی به مغز، می تواند باعث کما و یا حتی مرگ شود. الکل با اثرگذاری بر عملکرد پیام رسان های شیمیایی مغز (نوروترانسمیترها)، باعث بروز اختلال در عملکرد عادی آن می شود. از جمله مهمترین تاثیرات الکل در ساختار شیمیایی مغز، بر هم زدن تعادل بین پیام رسان های “مهار کننده” و “تحریک کننده” می باشد. استفاده کوتاه مدت از الکل  باعث افزایش میزان پیام رسان های مهار کننده شده و تعداد پیام رسان های تحریک کننده را کاهش می دهد؛ بنابراین سرعت عملکرد بدن کاهش یافته و فرد رفتارهایی مانند آرام صحبت کردن، و یا تلو تلو خوردن موقع راه رفتن را از خود بروز می دهد که در اصطلاح به آن مست شدن گفته می شود. به طور همزمان، الکل میزان لذت در بدن را نیز افزایش داده و به فرد احساس رضایت می دهد. در صورتی که مصرف الکل ادامه دار بوده و به یک عادت بلند مدت تبدیل شود، مغز وادار می شود تا  تعدل بین این پیام رسان ها را مجددا برقرار کند و لذا با کاهش دادن میزان پیام رسان های مهار کننده، پیام رسان های تحریک کننده را افزایش می دهد که این کار باعث بروز حالتی می شود که از آن با عنوان “مقاوم شدن بدن” یا “تلورانس” یاد می شود. مقاوم شدن بدن به این معنی است که برای دستیابی به همان میزان لذت و رضایت قبلی، مقدار بسیار بیشتری الکل باید وارد جریان خون شود. در صورتی که نوشیدن الکل به طور مداوم تکرار شود، این مقاوم شدن بدن، باعث پیدایش و توسعه یافتن بیماری اعتیاد به الکل یا “الکلیسم” می شود. الکل در انواع مختلف نوشیدنی ها یافت می شود اما مشروبات الکلی که از آنها با نام اسپیریت یاد می شود، میزان الکل بیشتری نسبت به شراب یا آبجو دارند. همچنین اگرچه که چنین به نظر نمی رسد، اما انواع نوشیدنی های تقطیری مخلوط با آب میوه که به آن کوکتل می گویند نیز، میزان الکل بیشتری نسبت به شراب و یا آبجو دارد. به طور کلی می توان گفت که مشروبات الکلی که با استفاده از فرایند تخمیر تولید می شوند مانند شراب، یا آبجو میزان الکلی در حدود ٢ الی ٢٠ درصد، و مشروباتی که به صورت تقطیری تهیه می شوند مانند ویسکی یا ودکا حاوی ۴٠ تا ۵٠ درصد الکل می باشند.

عوارض و تاثیرات

الکل 

هنگامی که فرد معتاد به الکل قصد می کند تا مصرف خود را قطع کند، مغز وی نیز تلاش برای عملکرد عادی بدون نیاز به حضور الکل را آغاز می کند. این تلاش مغز برای بازگشتن به حالت عادی، با عوارض و عواقبی به همراه است که باعث بروز خماری در فرد معتاد می شود. فرد مغز معتاد با بروز رفتارهایی مانند افسردگی، عصبانیت و یا استرس (که متعادل کننده های روانی مربوط به درد فیزیکی هستند) سعی می کند تا تعادل از دست رفته خود که بر اثر حضور دائمی الکل و مختل شدن کارکرد طبیعی مغز به وجود آمده است را مجددا به دست بیاورد. همین نشانه های جسمی و روحی خماری هستند که باعث می شود تا معتادان به الکل نتوانند به راحتی مصرف الکل را کنترل کرده و یا به کل کنار بگذارند. مصرف مداوم الکل به طرق بسیار زیادی بر جسم فرد معتاد تاثیر می گذارد. معتادان به الکل اغلب معمولا به ترکیبی از چندین نوع عارضه خطرناک از جمله: حملات قلبی، ایست قلبی، دیابت، بیماری های ریوی، و یا اختلالات کبدی دچار می شوند. مصرف بیش از حد الکل (اوردوز) و مسمویت ناشی از الکل می توانند باعث مرگ شوند.  این خطر مخصوصا برای دسته از مصرف کنندگان که به طور دائم مصرف خود را قطع کرده و پس از مدتی مجددا مقدار زیادی مصرف می کنند بیشتر و جدی تر می باشد. خطر اوردوز و مصرف بیش از حد الکل، تنها به کسانی که در یک نوبت مقدار زیادی مصرف می کنند محدود نمی شود، بلکه افرادی که به طور مداوم میزان زیادی الکل مصرف می کنند و کبد و جریان خون آنها دائما در معرض الکل قرار دارد نیز ممکن است به این حالت دچار شوند. “هذیان خمری” یا “جنون الکلی” نیز از جمله عوارض خماری معتادان به الکل می باشد که باعث بروز اختلالات روانی و عصبی شده و گاها می تواند کشنده نیز باشد. استفاده طولانی مدت و دائمی از الکل باعث مزمن شدن بیماری شده و برای مصرف کننده مشکلات جسمی، رفتاری، و اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت. الکلی هایی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند با عوارض بعد از عمل خطرناک تری رو به رو هستند که از آن جمله می توان به: عفونت، خونریزی، کاهش عملکرد قلب و ریه، و تاخیر در بهبودی زخم ها اشاره کرد. همچنین عوارض خماری بعد از عمل جراحی نیز به موارد فوق اضافه شده و بهبودی آنان را به تاخیر می اندازد.

به طور کلی عوارض مصرف الکل عبارتند از:

لکنت زبانخواب آلودگیاستفراغاسهالناراحتی معدهسردردمشکلات تنفسیانحراف دید و شنواییتصمیمات غیر منطقیکاهش ادراک و هماهنگیعدم هوشیاریکم خونی (از دست رفتن سلول های قرمز خون)اغماءاز دست دادن حافظه

مجازات محکومان به جرایم ناشی از موادالکلی در کتاب تعزیرات قانون مجازات : 

قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد و مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی وضع شد. بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۰۳ این قانون، دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات محکومان به جرایم ناشی از مواد الکلی را بدهد. در ماده ۷۰۳ این قانون نیز آمده است که وارد کردن مشروبات ‌الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود و وارد‌کننده ‌صرف ‌نظر از میزان آن به ۶ ماه ‌تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه ‌شلاق ‌و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ ‌برابر ارزش عرفی (‌تجاری‌) کالا یاد‌ شده‌ محکوم‌ می‌شود. رسیدگی ‌به ‌این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است. در نشست سالانه قلب اروپا مطرح شد مصرف الکل و سن بالا دو فاکتور سکته مغزی در بیماران قلبی مصرف بیش از حد الکل در سنین بالا می‌تواند خطر سکته مغزی را در افراد دچار اختلال ریتم قلب موسوم به فیبریلاسیون دهلیزی افزایش دهد. … به علت مصرف الکل و سن افراد. حتی در کل، استفاده از داروهای رقیق‌کننده خون با خطر کمتری مرتبط بود. با وجود… می‌دهد که الکل نوعی فاکتور خطر مستقل برای سکته مغزی در بیماران مبتلا به فیبراسیون دهلیزی محسوب می‌شود. این پژوهش طی نشست…

دادستان کرمانشاه اعلام کرد

بازداشت ۱۱ نفر در پرونده قاچاق الکل دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از تشکیل پرونده‌ای در رابطه با قاچاق ۶۷۰ هزار لیتر الکل شرکت خمیر مایه رازی خوزستان خبر داد.  گفت: پرونده‌ای در راستای قاچاق ۶۷۰ هزار لیتر الکل شرکت خمیر مایه رازی خوزستان تشکیل شده و بنا بوده این الکل‌ها از مرز گمرک… کرمانشاه خارج شود که با تبانی بعضی از پرسنل گمرک، برگه‌های صدور جعلی صادر شده ولی الکل خارج نشده است

دادستان کرمانشاه

آمار دقیقی از تعداد مصرف کنندگان الکل وجود ندارد رئیس گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، گفت: متاسفانه آمار دقیقی از تعداد مصرف کنندگان الکل و نوع الکل مصرفی توسط آنان وجود ندارد.

…به گزارش ایسنا

دکتر قدیر زاده صبح امروز در کارگاه دو روزه درمان الکل که در سالن کنفرانس مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر… برگزار شد، با اشاره به بروز مرگ و میر ناشی از مصرف الکل گفت: مرگ و میر بر اثر استفاده از مشروبات الکلی، دسته بندی های متنوعی… 

کاریکاتور / تلفات مصرف الکل ایرانی!

آمارها نشان می‌دهد ۷۰ درصد الکل‌های مصرفی در داخل کشور تولید می‌شوند و اغلب الکل‌های دست‌ساز عوارض جبران‌ناپذیری را به همراه دارند به طوری که در هر هفته ۲ نفر بر اثر مصرف این نوشیدنی‌های الکلی جان

محققان دانشگاه پردو آمریکا:

اعتیاد به الکل ریشه در ژنتیک دارد محققان پس از سال‌ها تحقیق و بررسی بالاخره نقش ژنتیک را در مصرف اعتیادآمیز نوشیدنی‌های الکلی تایید کردند. … معتاد به الکل در طول چند دهه دریافتند که بیش از ۹۳۰ ژن در وابستگی شدید به مصرف الکل موثر هستند. دکتر ویلیام میر… که سرپرستی این مطالعه را بر عهده دارد عنوان کرد: پس از چند دهه تکثیر  و پرورش موش‌های معتاد به الکل بالاخره نظریه اعتیاد ژنتیکی…

کشف و توقیف کارگاه مشروبات الکلی

گردان امنیتی امام حسن مجتبی”ع” یک کارگاه تولید مشروبات الکلی را کشف و توقیف کرد. ۱۵ مرداد۹۵ – ۲۳:۸وکیل ,برای, تهران, مشاوره حقوقی, جهت ,نگهداری ,مصرف, حمل ,الکل, تلفن

شیر مادر؛ غذای جسم و جان کودک 

کارشناس سلامت کودکان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه شیر مادر حاوی تمام مواد مغذی مورد نیاز کودک و محرک تکامل سیستم ایمنی است،گفت: شیر مادر بهترین غذا برای پرورش جسم کودک است.  وی، دریافت ۴۰۰ میکروگرم اسید فولیک در روز برای زنان در سنین باروری، رژیم غذایی  مناسب قبل از بارداری، عدم مصرف مواد مضر نظیر الکل…

تست مصرف الکل با تاتوی موقت

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیگو یک چسب مشابه تاتوی موقت ابداع کرده‌اند که می‌تواند سطوح الکل در بدن افراد را تشخیص داده و اطلاعات آن را به تلفن همراه یا ساعت هوشمند ارسال کند.… با الکترودها تماس پیدا کرد، می‌تواند سطح الکل موجود در سیستم بدن فرد را تشخیص داده و نتایج را به تلفن همراه وی ارسال کند. در حال… حاضر این تاتو تنها برای یک بار استفاده طراحی شده است. محققان آن را پیش و پس از مصرف الکل بر روی ۹ داوطلب آزمایش…

معاون وزیر بهداشت مطرح کرد

تجارت مرگ در بازار سیگار و قلیان/ بازار گرمی قلیان با روانگردان و الکل  برای داغ‌تر کردن بازار خود مواد روانگردان نیز به قلیان‌ها اضافه و به جای آب از الکل استفاده می‌کنند.  سال گذشته وزارت بهداشت چندین…

تست مثبت الکل وترامادول قاتل ستایش

مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی ضمن بیان آنکه شیوع مصرف و اختلال الکل در کشور حدود یک درصد است، اظهار کرد: ۰٫۷٫٫٫ درصد این افراد دچار وابستگی و ۰٫۳ درصد آنان دچارسوء مصرف الکل هستند. همچنین استان‌های تهران، البرز، اصفهان، لرستان…هشدار نسبت به تبدیل شدن مصرف مشروبات الکی به کلاس‌اجتماعیوکیل ,برای, تهران, مشاوره حقوقی, جهت ,نگهداری ,مصرف, حمل ,الکل, تلفن در سمینار سوءمصرف و اعتیاد به الکل عنوان شد هشدار نسبت به تبدیل شدن مصرف مشروبات الکی به کلاس‌اجتماعی … در سومین سمینار علمی سوءمصرف و اعتیاد به الکل از دیدگاه طب بالینی و قانونی با بیان اینکه مصرف الکل روز به روز شیوع بیشتری… در ادامه ضمن بیان آنکه شیوع مصرف الکل  در جامعه رو به افزایش است، اظهار کرد: شیوع مصرف الکل در کشور نیاز به بررسی گسترده…

مدیرکل دفتر سلامت اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت خبر داد

تشدید نظارت‌ها بر مراکز ترک اعتیاد /”ترک الکل” در ۱۵۰ مرکز مدیرکل دفتر سلامت اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت با بیان اینکه شکی نیست که برخی  کلینیک‌های ترک اعتیاد تخلف می‌کنند، از سختگیرانه‌تر شدن نظارت‌های وزارت بهداشت در این حوزه خبر داد. که اکنون ابلاغ شده، بسیار سخت‌گیرانه‌تر از گذشته است.

سرنوشت راه‌اندازی مراکز مجزای ترک الکل به کجا رسید…؟

مدیرکل دفتر سلامت اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت همچنین در پاسخ به نتیجه راه‌اندازی مراکز مجزای ترک الکل که در گذشته…

روایت ۳ فوتبالیست مشهور از روزهای خماری

این فوتبالیست بر اثر مصرف مواد و الکل بوده است. اعلام شدن این مسأله با وجود این‌ که با انتقاد برخی از اهالی فوتبال همراه بود اما زنگ…، پیشکسوت استقلال درباره خطر مصرف مواد مخدر و الکل برای بازیکنان می‌گوید: «در دوره‌ای که ما فوتبال بازی می‌کردیم، چنین چیزهایی…

محسنی‌اژه‌ای اعلام کرد

علت فوت «مهرداد اولادی»، مصرف مواد و الکل است وکیل ,برای, تهران, مشاوره حقوقی, جهت ,نگهداری ,مصرف, حمل ,الکل, تلفن معاون اول قوه قضاییه توضیحی را درباره علت فوت «مهرداد اولادی» ارائه کرد.  نیست و وی در اثر مصرف مواد و الکل فوت کرده که این موضوع اعلام نظر پزشکی قانونی و پزشک بوده است و دادگاه باید در مورد… مادران باردار انگلیسی به رغم هشدارها الکل مصرف می‌کنند  پس از آن که نتایج پژوهش‌ها در انگلیس از نوشیدن روزانه الکل توسط تعداد قابل توجهی ازمادران باردار خبر دارد، پزشکان انجام آزمایش الکل از نوزادان تازه به دنیا آمده را مد نظر قرار داده‌اند. پس از آن که نتایج پژوهش‌ها در انگلیس از نوشیدن روزانه الکل توسط تعداد قابل توجهی از مادران باردار خبر دارد، پزشکان… انجام آزمایش الکل از نوزادان تازه به دنیا آمده را مد نظر قرار داده‌اند.

به گزارش سرویس سلامت ایسنا، نمونه‌برداری از صدها

واکنش وزارت بهداشت درباره “وجود الکل در برخی آدامس‌های مجوزدار”رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی سازمان غذا ودارو در خصوص شایعات الکل‌دار بودن برخی آدامس‌های مجوزدار بهداشتی توضیحاتی ارائه کرد.رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی سازمان غذا و دارو در خصوص شایعات الکل‌دار بودن… نسترن محمدی با تکذیب وجود الکل در برخیآدامس‌های مجوزدار، این قبیل اخبار را شایعه سازی در فضای مجازی دانست و اظهار…گسترش مراکز ترک الکل؛ امسال/ادغام با مراکز متادون درمانی

معاون اداره سلامت اعتیاد وزارت بهداشت خبر داد

گسترش مراکز ترک الکل؛ امسال/ادغام با مراکز متادون درمانی معاون اداره سلامت اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت از برنامه این وزارتخانه برای گسترش مراکز ترک الکل به صورتادغام یافته با مراکز متادون درمانی خبر داد.معاون اداره سلامت اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت از برنامه این وزارتخانه برای گسترشمراکز ترک الکل به صورت ادغام…)، در خصوص آخرین وضعیت راه‌اندازی مراکز ترک الکل گفت:مراکز ترک الکل فعلا در مراکزی که درمان متادون را انجام می‌دهند، فعالیت…

داستان‌های تاریخ فوتبال

چگونه الکل «گارینشا» را از پا درآورد یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال در سال‌های پایانی عمرش به مصرف الکل روی آورد و به خاطر مشکل کبد، درگذشت.یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال در سال‌های پایانی عمرش به مصرف الکل روی آوردو به خاطر مشکل کبد، درگذشت…

یک پزشک عمومی تاکید کرد

عقب‌ماندگی کشور در پیشگیری از اعتیاد به الکل وکیل ,برای, تهران, مشاوره حقوقی, جهت ,نگهداری ,مصرف, حمل ,الکل, تلفنیک پزشک عمومی با بیان اینکه تصحیح رفتار، بیش از متادون درمانی می‌تواند در ترک اعتیادتاثیر گذار باشد، تاکید کرد: خود درمانی از طریق متادون‌های بازار سیاه یا کمپ‌های غیرقانونیجوابگوی بازتوانی معتادان نیست و بر معضلات این قشر از بیماران می‌افزاید.… به هروئین برابری می‌کند، تصریح کرد: اعتیاد به الکل از دیگر چالش‌های جامعه امروزی درزمینه درمانگری معتادان است اما از پیشگیری… نسبت به این نوع اعتیاد عقب هستیم و درمانگاه‌های مناسب نیز برای درمان الکل در کشور وجود ندارد. 

خستگان با تاکید…

سارا نتانیاهو باز هم خبر ساز ش همسر نخست وزیر اسرائیل ادعاها درباره نوع رفتارش با یکی از خدمتکاران سابقش را رد کرد و گفت: شخصیتم را با این ادعاها نابود کردند  وی را متهم کرده بود که اغلب در اثر مصرف الکل دچار حملات عصبی شده و با او رفتار تحقیر آمیزی داشته است چندی پیش نیز ادعا… توسط محقق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد

بررسی علت مصرف شیشه و الکل در رانندگان

یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه افزایش ساعات کاری کاذب با مصرف شیشه و الکل در رانندگان بررسی شده است، تاکید کرد: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که رانندگان برای حل مشکلات یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه افزایش ساعات کاری کاذب با مصرف شیشه و الکل در رانندگان… انجام شده برای نیروی انتظامی، اعتیاد به شیشه در موتورسواران و اعتیاد به الکل در رانندگان ماشین‌های سنگین بررسی… گزارش ایندیپندنت از مصرف بالای الکل، موادمخدر و روابط جنسی نامشروع در جامعه عربستان وکیل ,برای, تهران, مشاوره حقوقی, جهت ,نگهداری ,مصرف, حمل ,الکل, تلفن یک انگلیسی ساکن عربستان فاش کرد که جوانان سعودی به شدت به مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر علاقه دارند و به پارتی‌های آنچنانی می‌روند که پلیس عربستان چشم خود را به روی آنها بسته است.… از اپلیکیشن‌هایی همانند “تیندر” به باند فحشاء، حشیش و بازار سیاه داروهای سقط جنین و الکل درصد بالا وصل می‌شوند.وی گفت… که این الکل تنها به قیمت “چند پوند” در بطری‌های پلاستیکی آب در شهرهای مهم عربستان فروخته می‌شود و افسران پلیس که به گفته وی ماهانه…

توانمندسازی ۱۵۰ مرکز درمان اختلالات مربوط به الکل در کشور

مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با برگزاری چهار دوره کارگاه آموزشی، درمانگران ۱۵۰ مرکز درمان اعتیاد سراسر کشور را در خصوص درمان اختلالات مربوط به الکل، توانمند می کند. …۱۵۰درمان اعتیاد سراسر کشور را در خصوص درمان اختلالات مربوط به الکل، توانمند می کند. به گزارش ایسنا، دکتر… روانشناختی اختلالات مربوط به الکل، برگزاری کارگاه های آموزشی  (هر دوره چهار روزه برای ۴۰ درمانگر) برای مسوولان فنی مراکز درمان… 

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

وکیل مواد مخدر در اصفهان | مجازات حمل و نگهداری

چنانچه دنبال وکیل خوب در زمینه مواد مخدر هستید با ما تماس بفرمایید

برای مشاوره واخذنوبت باشماره ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ تماس حاصل فرمایید

آدرس:اصفهان -ابتدای چهار باغ بالا مجتمع تجاری – اداری کوثر طبقه ۵ واحد ۷۳۰

قبل از مراجعه تماس حاصل فرمایید .

وکالت توسط خانم محمدی صورت می گیرد .

بنگ و گرس و تریاک و شیره  و سوخته تریاک و یا تفاله تریاک یا گراس
 • تا ۵۰ گرم = تا ۳ میلیون جزای نقدی تا ۵۰ ضربه شلاق
 • بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم =  ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۰ سال تا ۱۵ ضربه شلاق
 • بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو = ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲تا ۵ سال زندان
 • بیش از ۵ کیلو = ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور به جای جریمه مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده
 • بیش از از ۲۰ تا ۱۰۰ گیلو گرم =  علاوه برمجازات مقرر در بند ۴ به ازای هر کیلو گرم ۲ میلیون ریال جزای نقدی مرتکب اضافه می شود و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده
 • بیش از ۱۰۰ کیلو گرم  = علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بند های ۴و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام  و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

وکیل مواد مخدر در اسلامشهر | مجازات حمل و نگهداری مواد

چنانچه دنبال وکیل خوب در زمینه مواد مخدر هستید با ما تماس بفرماییدبرای مشاوره و اخذ نوبت مراجعه ، تماس باشماره  ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

آدرس :

اسلامشهر میدان نماز . اتوبان آیت الله سعیدی رو به روی شهرک سعیدیه مجتمع سیمرغ .

ساختمان مرکزی طبقه همکف قبل از مراجعه حتما تماس حاصل فرمایید .

 

بنگ و گراس و تریاک و شیره  و سوخته تریاک و یا تفاله تریاک یا گراس

۱٫ تا ۵۰ گرم = تا ۳ میلیون جزای نقدی تا ۵۰ ضربه شلاق

۲٫ بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم =  ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۰ سال تا ۱۵ ضربه شلاق

۳٫ بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو = ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲تا ۵ سال زندان

۴٫ بیش از ۵ کیلو = ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور به جای جریمه مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

۵٫ بیش از از ۲۰ تا ۱۰۰ گیلو گرم =  علاوه برمجازات مقرر در بند ۴ به ازای هر کیلو گرم ۲ میلیون ریال جزای نقدی مرتکب اضافه می شود و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

۶٫ بیش از ۱۰۰ کیلو گرم  = علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بند های ۴و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام  و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده 

 

آیاتوبه درجرم لواط باعث کم شدن مجازات میشود؟

توبه لواط کننده :اگر کسی که لواط کرده قبل از اینکه شاهدان ، شهادت بدهند توبه کند حد او از بین می رود ولی اگر بعد از شهادت شهود توبه کند حد آن از بین نمی رود و اگر توسط اقرار لواط او ثابت شود و بعد توبه کند قانون گذار حق دارد او را مورد بخشش قرار دهد یا حد بر وی جاری کند.

اقداماتی که وکیل در خصوص دعوی لواط انجام می دهد :

طرح دعوی ، اثبات جرم ، شکایت کیفری ، گواهی پزشک قانونی ، لواط ، رابطه نامشروع ، دفاع از دعوی ، مجازات لواط 

به یاد داشته باشید مسایل مشابه حقوقی ، کیفری الزاما راه حل مشابهی ندارند

بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید .

 برای همانگی جهت مشاوره با کارشناسان و ملاقات با وکیل متخصص در دعوی کیفری لواط در سراسر کشور در هر شهری که می باشید  با دفتری مرکزی تماس حاصل فرمایید .۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ – ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴
 

پاسخ کارشناسان حقوقی به سوالات متداول در این زمینه :

۱.لواط چیست ؟۲.مجازات لواط چیست ؟۳.اقسام مجازات لواط چیست ؟۴.چگونه جرم لواط ثابت می شود ؟۵.در چه زمانی توبه لواط کننده قبول می شود ؟۶.اگر فرد لواط کننده توبه کند چه حکمی دارد ؟۷.اگر لواط به گونه ای که دخول صورت نگرفته است ، باشد چه حکمی یا مجازاتی دارد ؟

تعریف لواط :

وقتی دو جنس مذکر نزدیکی جنسی کنند لواط گفته می شود جزء گناهان کبیره است و حکم آن اعدام است.

از نظر فقه و شرع :

در فقه اسلام و قوانین جزایی لواط اصطلاحی است :که برای عملی که هم بستری مرد با مرد و جمع شدن دو مرد با یکدیگر برای فرونشاندن غریزه جنسی بکار می رود. لواط از گناهان کبیره است باعث از بین بردن نسل ، جامعه را فاسد کردن و حد آن نسبت به زنا شدیدتر و عملش هم از زنا زشت تر است . 

در قرآن کریم آمده است :

« وَ امْطَرْنا عَلَیْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ الُمجْرِمینَ »

و سپس چنان بارانی از سنگ بر آنها فرستادیم که آنها را در هم کوبید و نابود ساخت پس بنگر سرانجام کار مجرمان چه می شود .  

حدیثی از امام رضا ( ع ) :

« وَاعْلَمْ انَّ حُرْمَهَ الدُّبُرِ اعْظَمُ مِنْ حُرْمَهِ الْفَرْجِ لِانَّ اللَّهَ اهْلَکَ امَّهً بِحُرْمَهِ الدُّبُرِ وَ لَمْ یُهْلِکْ احَداً بِحُرْمَهِ الْفَرْجِ »

 بدان حرمت لواط از زنا بیشتر است زیرا خداوند قوم لوط را به خاطر عمل لواط هلاک کرد ولی کسی را برای زنا هلاک نکرد.


لواط به دو طریق اثبات می شود :
 1. هر کدام از طرفین نسبت به عمل خود اقرار کنند .
 2. در صورتی که چهار مرد به طور عینی دیده باشند و شرایط شهادت را داشته باشند ، شهادت بدهند.
 مجازات لواط :الف ) در صورتی که دو طرف عاقل ، بالغ و مختار باشند مجازات آن ها حکم هر دو طرف اعدام است .ب ) اگر فاعل عاقل و بالغ باشد و مفعول بچه باشد فاعل حکم آن اعدام است و و مفعول حکم آن تادیب ( ادب کردن ) است.ج ) اگر هر دو طرف نابالغ باشند هر دو طرف حکمشان تادیب است .د ) اگر فاعل نابالغ باشد ولی مفعول بالغ باشد فاعل تادیب یا ادب می شود و مفعول حد می خورد . 
نکته :

میان مسلمان ، کافر و محصن و غیر محصن تفاوتی ندارد  در احکامی که گفته شد .


انواع مختلف اعدام در لواط :

 1. دست و پای مجرم را بستن و از جای بلندی مثل کوه او را پرت کردن و غیر آن
 2. با آتش سوزاندن
 3. سنگسار کردن
 4. دیواری روی او خراب کردن
 5. کشتن و با شمشیر گردن طرف را زدن
قاضی از بین موارد بالا می تواند انتخاب کند و حکم بدهد. 

لواط در صورتی که دخول صورت نگرفته باشد :

در صورتی که لواط به صورتی باشد که دخول صورت نگرفته باشدمثل تفخیذ (در لغت به معنای ران  ) که مجازات آن صد ضربه شلاق است بین محصن ، غیر محصن و کافر و مسلمان فرقی نیست 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور