سرقت به معنای ربودن مال دیگری است و در تمام موارد مربوط به سرقت سارق باید مالی را که دزدیده را به صاحب اصلی آن برگرداند و در صورتی که اصل مال وجود نداشته باشد باید قیمت آن را بپردازد.

مجازات جرم سرقت و روش رسیدگی و شکایت

جرم سرقت از جرایمی است  مهم و دارای مجازات متفاوت و راه های فراوان برای دفاع و محکومیت میباشد در این راستا سامانه وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گامی به سوی موفقیت در این راستا نهاده است این سامانه با حضور وکلای خبره در حوزه سرقت و کلاهبرداری در سراسر کشور را به شما هموطن گرامی معرفی مینماید تا گامی مهم جهت دفاع از حق مظلوم در کشور ایران برداشته باشد .

مجازات جرم سرقت چیست ؟

سرقت انواعی دارد که به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم میگردد ، دقت کرده اید که چرا دست بعضی از سارقین را قطع و بعضی از سارقین تنها چند روزی بازداشت و بعد آزاد میگردند ؟ دلیل چیست ؟ آیا به نظر شما صحیح است دست سارقین قطع گردد یا خیر ؟ خب بیاید تفاوت این دو نوع سرقت را باهم بخوانیم در ابتدا جرم تعزیری بیان میگردد که این نوع جرم خود به ۲ شکل است که در ذیل عرض میگردد :
۱ : جرم تعزیری سرقت چیست ؟

پاسخ :

سرقت تعزیری به طور كلی می توان گفت، همین كه سرقت فاقد جامع شرائط حد باشد، سرقت تعزیری است كه خود دو نوع است:

الف) سرقت تعزیری ساده :

این نوع سرقت در مادۀ ۶۶۱ ق.م.ا علنی و فاقد كلیۀ شرائط اضافی است كه برای سرقت های مشدد پیش بینی شده و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می شود و مجازات آن كمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یك روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

ب) سرقت تعزیری مشدد : 

كه به اعتبار تعلق مال به دولت یا وقفی بودن آن چند قسم است: سرقت اسناد :  سرقت نوشته ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی كه در ماده ۵۴۴ ق.م .ا مندرج است و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس می باشد. سرقت مذكور شامل امانت پستی و دیگر نوشته ها غیر از اسناد و نوشته های مذكور نمی شود (نظریۀ مشورتی شماره ۲۰۰۷- ۱۴ ۱ ۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه) سرقت توسط امانت دار:  به موجب مادۀ ۵۴۵ ق.م.ا اگر ربودن توسط امانت دار یا مستحفظ اسناد مذكور واقع شود مرتكب به سه تا ده سال حبس محكوم می شود.  عنف مهر :  به موجب مادۀ ۵۴۶ ق.م.ا در صورتیكه مرتكب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشكند یا عملی مرتكب شود كه در حكم محو یا شكستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید،حسب مورد به حداكثر مجازات وارده در موارد مذكور (۲ سال یا ۱۰ سال) محكوم می شود در این مجازات، مانع از اجرای مجازات جرائمی كه از قهر و تشدد حاصل می شود، نخواهد بود. سرقت اموال تاریخی و فرهنگی :  به مادۀ ۵۵۹ ق.م.ا : شرط تحقق جرم موضوع این ماده آن است كه: اولاً: به موضوع جرم اشیاء یا لوازم و مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی باشد. ثانیاً: محل سرقت موزه ها، نمایشگاهها یا اماكن تاریخی و مذهبی یا سایر اماكنی باشد كه تحت حفاظت یا نظارت دولت است

مجازات

آن بر اساس بند ۱۶ ماده ۱۹۸ ق.م.ا سرقت از اموال دولتی و وقفی و مانند آن (اموال فاقد مالك شخصی) مستوجب حد نیست در عین حال مقنن در حكم خاص در مواد ۵۴۴ و ۵۴۵ سرقت نوشته ها و اسناد و اوراق و نیزز سرقت مطالبی كه در دفاتر مذكور مندرج است را نسبت به سرقت عادی (مادۀ ۶۶۱ ق.م.ا) تشدید كرده است.

سرقت اشیاء و اموال نظامی توسط نظامیان

سرقت اسلحه و مهمات توسط نظامیان كه طبق مادۀ ۸۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مجازات آن حبس از ۲ تا ده سال است و منظور از سلاح اعم از گرم و سرد است. سرقت وسایل و لوازم نظامی (غیر از اسلحه و مهمات) توسط نظامیان كه طبق مادۀ ۸۹ قانون مذكور مجازات آن حبس ۱ تا ۵ سال است.  زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتك حرز :  مادۀ ۹۰ قانون مذكور كه میزان مجازات آن حبس از ۳ تا ۱۵ سال است. در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، استفاده از آن شرط نیست و اگر سارقین متعدد باشند، مسلح بودن یكی از آنها كافی است كه اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.

 سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح

سرقت نوشته ها، اسناد، اوراق یا دفاتر یا مطالبی كه در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماكن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، اوراق یا دفاتر یا مطالبی كه در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماكن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، توسط نظامیان كه طبق مادۀ ۹۱ قانون مذكور میزان مجازات آن حبس از ۲ تا ده سال می باشد و بنابر تبصرۀ مادۀ مذكور چنانچه امانت دار یا مستحفظ مرتكب جرم موفق شود به حبس از ۳ تا ۱۵ سال محكوم می شود.
۲ : جرم حدی سرقت چیست ؟ 

پاسخ :

به جرمی حدی گفته میشود که حاکم شرع پروردگار جهانیان در کتاب آسمانی خود آمده باشد. پس فرق جرم حدی با تعزیری به زبان ساده : آنچه که به صراحت در قرآن آمده باشد حدی گفته میشود مانند حد زنای محصنه اعدام میباشد که در قران آمده است و پروردگار جهانیان به آن حکم نموده است و هیچ گاه قاضی نمیتواند خلاف آن حکم کند به اصطلاح دست قاضی بسته است به غیر از جرایم حدی مابقی تعزیری گفته میشود . مثل خیانت در امانت ، مزاحمت برای بانوان ، آتش زدن مزرعه و… جرم سرقت هم از همین قسم است که هم شامل حدود میشود و هم تعزیرات مواردی که در بالا بیان شد انواع جرم تعزیری سرقت بوده است حال ما در اینجا میخواهیم بیان کنیم چه نوع سرقتی مشمول حدی میشود و به اصطلاح جرم حدی چه شرایطی بایستی داشته باشد .
شرایط جرم سرقت حدی چیست ؟

پاسخ :

مطابق ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی سرقتی که دارای شرایط ذیل باشد حدی گفته میشود : سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد سارق در حال سرقت عاقل باشد . سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد . سارق قاصد باشد . سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است . سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است . صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد . سارق به تنهائي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد . به اندازه نصاب يعني ۵/۴ نخود طلاي مسكوك كه بصورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود . سارق مضطرنباشد . سارق پدر صاحب مال نباشد . سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد . حرز و محل نگهداري مال ، از سارق غصب نشده باشد . سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد . مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد . مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد . تبصره ۱ – حرز عبارت است از محل نگهداري مال بمنظور حفظ از دستبرد . تبصره ۲ – بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال در حكم مباشرت است . تبصره ۳ – هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نمي شود تبصره ۴۴ – هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نمي شود
 مجازات جرم حدی سرقت چیست ؟

پاسخ :

به ترتیب ذیل سارق حدی مجازات میشود : الف – در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريكه انگشت شست و كف دست او باقي بماند . ب – در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند . ج – در مرتبه سوم حبس ابد . د – در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد . تبصره ۱ – سرقتهاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده حكم يكبار سرقت را دارد . تبصره ۲ – معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ اين قانون به يكسال تا سه سال حبس محكوم ميشود . ماده ۲۰۲ – هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراء اين حد ، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراء حد مرتكب شدهه است پاي چپ او بريده مي شود . ماده ۲۰۳ – سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد اگرچه شاكيي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك تا پنجسال خواهد بود . تبصره – معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال ميباشد .
آیا اجرای این حد های سرقت که بالا بیان شد شرایطی دارد یا قابل تعلیق میباشد ؟

پاسخ :

مطابق ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی در صورتي حد سرقت جاري مي شود كه شرايط زيرموجودباشد – صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند . صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد . صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد . مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي ، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد . سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد . تبصره – حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود و عفو سارق جايز نيست .
جرم سرقت حدی چگونه قابل اثبات است ؟   

پاسخ :

مطابق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي شود – شهادت دو مرد عادل دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي ، بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد علم قاضي تبصره – اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند ، بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نمي شود . روش رسیدگی جرم سرقت 
خب ، پس از اینکه سرقتی رخ داد چه بایستی کرد ؟

پاسخ :

ما در اینجا مرحله به مرحله از رسیدیگی را بیان مینماییم مرحله اول : این مرحله طرح شکایت میباشد که از ۲ طریق صورت میپذیرد :

روش اول :

در ابتدا چنانچه هنوز فاصله زمانی زیادی رخ نداده مثلا هنوز چند ساعت از وقوع حادثه گذشته بهتر است به پلیس ۱۱۰ تماس حاصل نمایید و پس از حضور پلیس مشخصات مرتکبین را اعلام و بلافاصله پلیس وارد عمل شده و اشخاص مرتکب را دستگیر مینماید . این اولین مرحله از سیکل این نوع از پرونده ها میباشد .

روش دوم :

چنانچه مدتی از وقوع سرقت گذشته باشد مثلا گذشت چند روز  در اینجا شما بایستی به مراجعه به دفاتر وکیل نوین در سراسر کشور و مشاوره با دپارتمان سرقت و کلاهبرداری پس از تنظیم قراردادوکالت بلافاصله وکلایی متخصص وارد پرونده شده و با نیروی کافی اقدام به دستگیری مجرمین و تلاشی مزید محکومیت آنها می نمایند. مرحله دوم :  پس تنظیم شکایت پرونده وارد دادسرا میشود که در این موقع موقتا شخص سارق را به بازداشتگاه و زندان راهی نموده تا حکم پرونده صادر گردد ( احتمال آزادی در این مرحله وجود دارد مثلا از طریق وثیقه البته بسته به مدارک موجود در پرونده که در این مرحله دست وکلا و قضات برای دفاع باز است . مثلا درصورت اینکه اثبات گردد آزادی متهم ضرر جانی و ترس برای زیان دیده وجودد دارد در اینصورت قرار بر بازداشت باقی میماند ). این مرحله را مرحلهه تحقیقاتی مینامند که درصورت دفاع قوی و اثبات این که جرم سرقت ارتکاب یافته پرونده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال میگردد . (دقت شود چنانچه قرار بر منع تعقیب صادر شود یعنی متهم بیی گناه است اینجا این قرار قابلیت اعتراض در مرجع دیگر دارد ) ( ممکن است این مرحله چندین ماه زمان برده و بارها در دادسرا ویا کلانتری هاجلسه و حقیقات گردد‌.) همچنین شاهدان در این مرحله ادای شهادت مینماید دقت شود چنانچه بزه دیده شاهدی داشته باشد و آن شاهد از ترس نیاید در دادگاه ما میتوانیم با حکم جلب او مجبورش کنیم در دادگاه حضور پیدا کند . ‘گاهی ممکن است هیچ سرقتی رخ نداده و تنها افترایی نسبت به متهم میباشد چرا که خیلی از متهمین بی گناه و تنها از روی کدورت و دشمنی شخصی چنین افترایی زده است . مرحله سوم :  پس از صدور قرار کیفرخواست پرونده از دادسرا خارج و همراه متهم با پای زنجیر شده ویا با قرار های دیگر به دادگاه ارسال میگردد . در این مرحله مدارک بروی پرونده کاملا بررسی و در چندین جلسه رسیدگی اقدام بر صدور رای مبینی بر بی گناهیی ویا محکومیت متهم صادر مینماید .این مرحله چندین ماه ممکن است زمان ببرد البته بستگی به مدارک پرونده و اقرارات متهم متفاوت بوده و مواردی داشتیم که از زمان دستگیری تا اجرای حکم تنها دو ماه زمان برده است ) مرحله چهارم :  در این مرحله رای صادره از دادگاه بدوی در صورت اعتراض چه از ناحیه بزهکار و چه از ناحیه بزه دیده به این مرحله ارسال میگردد. و پرونده مجددا بررسی میگرد و حتی شاید نیاز ببیند پرونده را برای تحقیقات دقیق تر به مرحله دادسرا ارسال نماید در نهایتت رای نهایی را صادر مینماید.  این رای از مرحله تجدید نظر در محل هایی دیگر قابلیت اعتراض دارد مثلا به حضور رئیس  قوه قضائیه  درصورتی که رای خلاف شرع و قانون باشد.

2 دیدگاه

 • حشمت
  حشمت

  سلام. یکی از یک خانوم سرقت گوشی موبایل می کنه در استان فارس. بعد آقا دزده یک سیم کارت داخل گوشی می کنه بعد ردیابی می کنند می فمند سیم کارت به نام من است. حالا تمام حساب های بانیم مسدود شدن. امروز رفتم نمایندگی شرکت ایرانسل دیدم یکی از مدارک من ده تا سیم کارت به اسم من خریده. حالا حکم رو یک طرفه صادر کردن یک سال حبس و رد مال. حالا من چیکار کنم؟ لطفا راهنماییم کنید. من یک کارگر هستم در بلوچستان که تا حالا شیراز اصلا نیومدم. وکیل زنگ زدم گفت ۱۵ میلیون می گیرم تا درستش کنم.

  • صالحه رضائی
   صالحه رضائی

   سلام. چون سیم کارت به اسم شما بوده است کار کمی سخت است ولکن با ردیابی محل سیم کارت می توان خلاف آن را اثبات نمود. برای کاهش هزینه شما می توانید با وکیل ما در شیراز قرارداد داشته باشید تا با هزینه خیلی کمتر مشکل شما را حل نمایند.

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *